Бухгалтерський облік у фермерському господарстві


бухоблік у ФГЗгідно з Законом «Про фермерське господарство» такі господарства зобов’язані використовувати бухгалтерський облік, складати та подавати фінансову звітність. В даній статті ми розповімо, які форми бухгалтерського обліку можна використовувати у фермерських господарствах та їх основні характеристики.

Потрібно зазначити, що бухгалтерський облік у фермерських господарствах відзначається певною специфікою, оскільки такі господарства здебільшого невеликі і використовують працю членів однієї родини. Крім того, проблем фермерам додає нормативна неврегульованість облікових операцій, оскільки Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах № 189 давно застаріли.

Спробуємо розібратися. На практиці фермерські господарства при організації та веденні бухгалтерського обліку повинні керуватися положеннями Методичних рекомендацій № 189, розроблених ще в 2001 році для селянських (фермерських) господарств, адже формально їх ніхто не скасовував.

Однак на даний час у «чистому» вигляді їх використовувати неможливо, оскільки вони суттєво застаріли. Наприклад, в Методичних рекомендаціях № 189 не враховано специфіки відображення біологічних активів за П(С)БО 30 «Біологічні активи», що для багатьох фермерських господарств є визначальним.

Навіть Мінагрополітики свого часу визнало в своєму листі № 37-27-2-15/7573 від 17.05.11 р. недосконалість вище згаданих Методичних рекомендацій та вказало, що їх застосування не є обов’язковим.

Крім того, слід враховувати, що інструкції щодо вибору форми ведення бухгалтерського обліку містяться також у  Законі про бухгалтерський  облік (ч.3 ст.2, ч.3 ст.3, ч.3, ч.7 ст.11) та у П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». В результаті, бухгалтери фермерських господарств можуть використовувати вище згадані рекомендації лише в частині, що не суперечить вище вказаним нормам.

Розглянемо, які ж форми ведення бухгалтерського обліку для фермерських господарств пропонують застосовувати Методичні рекомендації № 189:

1.        Проста форма. Можна застосовувати лише у фермерських господарствах, де використовується праця голови фермерського господарства та членів його родини (без найманих працівників). Передбачає ведення бухгалтерського обліку без подвійного запису. Фінансові результати визначаються порівнянням доходів та витрат за звітний період, а витрати відображаються за фактом руху матеріальних ресурсів (списуються на виробництво за фактом купівлі, а не в момент їх витрачання). Основним регістром є Книга обліку доходів та витрат.

Інакше кажучи, це суперпроста форма ведення бухгалтерського обліку, але вона не відповідає вимогам чинних П(С)БО. Тому використовують її вкрай рідко. Крім того, хоч Книга обліку доходів і витрат може здатися на перший погляд досить простою для заповнення, та в кінці звітного періоду скласти фінансову звітність на основі даних такої форми бухгалтерського обліку буде досить непросто.

Крім того, за нормами П(С)БО 25 вести бухгалтерський облік без застосування подвійного запису мають право лише «нульовики» з податку на прибуток та єдинники – неплатники ПДВ. До цього ми ще повернемося далі.

2.        Спрощена форма. Можна використовувати фермерським господарствам, що  мають середньооблікову чисельність працівників за звітний період до 10 осіб включно (окрім членів родини) і обсягом виручки за рік, що не перевищує 500 тис. грн. Передбачає наявність подвійного запису та складання Журналу реєстрації господарських операцій.

Більш детально про просту та спрощену форми ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах Ви зможете прочитати у публікаціях «Проста форма обліку у фермерському господарстві» та «Спрощена форма обліку у фермерському господарстві».

Крім того, як варіант, можна взяти за основу регістри з Методичних рекомендацій № 422, що встановлені для малих підприємств: або просту зі складанням Журналу обліку господарських операцій (вельми проста для заповнення), або спрощену з оборотно-сальдовою відомістю.

Головне –  які б регістри не було вибрано для ведення бухгалтерського обліку у фермерському господарстві – потрібно на їх основі скласти достовірну та правдиву фінансову звітність.

Що ж буде, якщо не дотримуватися передбаченої форми бухгалтерського обліку? Про це Ви зможете прочитати у статті «Відповідальність за недотримання форми бухгалтерського обліку у фермерському господарстві».

Отже, форма ведення бухгалтерського обліку напряму залежить від величини фермерського господарства та його системи оподаткування. Для зручності ми звели всі дані в таблицю.

Таблиця 1

Категорія

суб’єкта

господа

рювання

Форми

звітності

Можливі

форми

обліку

Примітка

Суб’єкти малого підпри-

ємництва – юрособи, визнані такими відповідно до законодавства (абз.3 п.2 П(С)БО 25)

Фінансова звітність№№ 1-м. 2-м(п.5 П(С)БО 25) 1) спрощена форма  (Метод-рекомендації №189)2) спрощена форма  (Метод-рекомендації № 422)3) проста форма (Метод-

рекомендації №422)4) журнально-ордерна (Метод-рекомендації № 390)

Ведуть бух облік із застосуванням подвійного запису. Мають право використовувати спрощений План рахунків. Більшість ФГ опиняються в цій категорії. Найчастіше обирають між регістрами з Метод-рекомендацій № 189 та Метод-рекомендацій №422.
1.Суб’єкти малого підприємництва –  «нульовики»-юрособи, які відповідають критеріям, визначеним п.154.6 ПКУ і мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат (абз.6 п.2 П(С)БО 25);2.Платники єдиного податку, які відповідають вимогам пп.4 п.291.4 ПКУ, – четверта група (абз.6 п.2 П(С)БО 25) Спрощена фін звітність, ф.ф. №№ 1-мс, 2-мс (п.5 П(С)БО 25) Проста форма (Методрекомендації №189)Мають право застосовувати всі вище наведені форми бух обліку та Метод-рекомендації № 720 Можуть вести бух облік без подвійного запису, якщо  не є платниками ПДВ .ФГ лише інколи бувають «нульовиками» (платниками податку на прибуток за ставкою 0%) через необхідність дотримання низки обов’язкових критеріїв. А ось єдинники з-поміж ФГ трапляються досить часто.
Інші ФГ, що не ввійшли до категорії «малих» суб’єктів Загальна фін звітність ф.ф. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Меморіально-ордерна, журнальна, журнально-ордерна, автоматизована форма. Зазвичай журнально-ордерна згідно з Метод-рекомендаціями № 390 Із застосуванням подвійного запису та Плану рахунків

Крім того, слід пам’ятати, що незалежно від обраної форми бухгалтерського обліку, всі фермерські господарства зобов’язані підтверджувати господарські операції відповідними первинними документами, що складені відповідно до вимог п.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» № 88 .

При цьому можна використовувати як самостійно розроблені документи, так і затверджені форми, зокрема такі:

–          спеціалізовані форми первинних документів із обліку основних засобів та інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701;

–          спеціалізовані форми первинних документів із обліку виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.12.07 р. № 929;

–          спеціалізовані форми первинних документів із обліку довгострокових і поточних біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 р. № 73;

–          спеціалізовані форми первинних документів для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури, затверджені наказом Мінагрополітики  та продовольства України від 19.06.12 р. № 362;

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *