Спрощена форма обліку у фермерському господарстві


спрощена форма обліку У цій статті  ми опишемо особливості ведення обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку. Оскільки фермерські господарства часто-густо невеликі, але з достатнім різноманіттям господарських операцій, вона підходить щонайкраще.

Сама назва форми вказує на те, що вона передбачає ведення скороченого переліку регістрів бухгалтерського обліку ( меншого порівняно із загальною формою бухгалтерського обліку й ледь більшою, ніж при простій) задля збору та обробки інформації про господарські операції фермерського господарства та складання його фінансової звітності.

Дану форму можуть використовувати фермерські господарства, які відносяться до су’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, тобто ті, хто складає фінансову звітність за формами №№ 1-м та 2-м згідно із стандартами П(С)БО 25.

Розподіл фермерських господарств в залежності від  розміру Ви можете побачити в таблиці 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Таблиця 1

Категорія юридичної особи

Показник

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)

Річний доход від будь-якої діяльності

Суб’єкти мікропідприємництва не > 10  осіб не більший суми, яка рівна 2 млн. євро (визначається за середньорічним курсом НБУ)
Суб’єкти малого підприємництва не > 50  осіб не більший суми, яка рівна 10 млн. євро (визначається за середньорічним курсом НБУ)
Суб’єкти середнього підприємництва не > 250  осіб не більший суми, яка рівна 50 млн. євро (визначається за середньорічним курсом НБУ)
Суб’єкти великого підприємництва   > 250  осіб Більший за суму, рівну 50 млн. євро

 

Спрощена форма обліку найкраще підходить для невеликих фермерських господарств, які провадять один вид діяльності (рослинництво або тваринництво).

Фермерські господарства можуть використовувати спрощену форму, передбачену Методичними рекомендаціями № 189 або Методичними рекомендаціями № 422. До перелічених документів входять різні регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку. Для наглядності ми звели їх в одну таблицю.

Таблиця2

Методрекомендації № 189

Методрекомендації № 422

Опис майна Відомість 1-м: розділ. І Облік готівки й грошових документів. розділ ІІ (зворотний бік). Облік коштів та їх еквівалентів
Журнал реєстрації господарських операцій Відомість 2-м: Облік запасів
Відомість обліку розрахунків Відомість 3-м: розділ І. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами за податками та платежами, довгостроковими зобов’язаннями та доходами майбутніх періодів. розділ ІІ (зворотній бік). Облік розрахунків з оплати праці.
Відомість обліку основних засобів і нарахування амортизації Відомість 4-м: розділ І. Облік необоротних активів й амортизації (зносу). розділ ІІ (зворотній бік). Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів.
Відомість обліку витрат виробництва Відомість 5-м: розділ І. Облік витрат. розділ ІІ. Облік витрат на виробництво. розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів. розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів
Журнал-головна Оборотно-сальдова відомість

 

На нашу думку, порядок ведення бухгалтерського обліку з використання м регістрів Методрекомендацій № 422 є більш ефективним, адже ці регістри  більш повно відображають результати господарської діяльності і на їх підставі простіше заповнити фінансову звітність.

Окрім зазначених відомостей, фермерські господарства для обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції можуть вести допоміжні відомості. Із цією метою є сенс скористатися регістрами,  затвердженими наказом Мінагрополітики України «Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств і методичних рекомендацій щодо їх застосування» від 04.06.09 р. № 390, наприклад:

–         Відомість № 4.2 с.-г. аналітичного обліку довгострокових біологічних активів;

–         Відомість № 8.1 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва;

–         Відомість № 8.2 с.-г. аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва тощо.

Водночас необхідно пам’ятати, що в обліку фермерського господарства є певна специфіка, пов’язана з особливостями сільськогосподарського виробництва. Тому регістри Методрекомендацій № 422 слід доповнити та підкоригувати під потреби та особливості конкретного фермерського господарства.

Безумовно, усі господарські операції мають підтверджуватися первинними документами. У сільському господарстві найчастіше користуються первинкою, затвердженою наказом Мінагрополітики України «Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів на сільгосппідприємствах» від 21.12.08 р. № 929 та наказом Мінагрополітики України «Про затвердження Методичних рекомендацій із застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових і поточних біологічних активів» від 21.02.08 р. № 73.

При цьому для заповнення форм №№ 1-м та 2-м фермерському господарству зручніше використовувати для відображення витрат рахунки дев’ятого класу.

Провівши моніторинг інтернет ресурсів, ми зрозуміли, що знайти бланки регустрів для ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку якщо й можливо, то досить важко. Тому ми зібрали всі необхідні Вам бланки в окрему статтю “Бланки регістрів спрощеної форми бухгалтерського обліку”.

Сподіваємося, що допомогли Вам. Дякуємо за перегляд даної статті.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *