Кореспонденція рахунків для основних господарських операцій


кореспонденц. рахунківБільшість фермерських господарств на Україні є суб’єктами малого бізнесу, тобто мають не більше 50 працівників протягом звітного року та дохід за поточний рік, який не перевищує суми, еквівалентної 10 мільйонам євро.

Такі господарства можуть вести бухгалтерський облік з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань та господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, тобто використовувати Спрощений план рахунків і керуватися при цьому Методичними рекомендаціями із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003р. за № 422.

Все це ми вже розглядали у попередніх публікаціях. А в даній статті ми зібрали кореспонденцію рахунків по основним господарським операціям, що здійснюються під час діяльності фермерського господарства. Для зручності вся інформація зібрана в ряд таблиць, що наведені нижче.

Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Облік грошових коштів у касі
Оприбутковано кошти від продажу товарів (робіт, послуг) 30 37
Видано суму підзвітній особі 37 30
Оприбутковано суму, яка повернута підзвітною особою 30 37
Отримана з банку до каси сума грошових коштів 30 31
Повернута з каси до банку сума грошових коштів 31 30
Оплачено товари (роботи, послуги) з каси 68 30
Виплачено заробітну плату з каси 66 30
Облік коштів на рахунку в банку
Отримано виручку від продажу товарів (робіт, послуг) 31 37
Отримані безоплатно кошти 31 40
Отримано позику 31 68
Отримано  переплату податків, зборів на соціальні заходи 31 37
Оплачено капітальні  витрати на основні засоби 15 31
Погашено позику 68 31
Оплачено товари (роботи, послуги) постачальникам і підрядчикам 68 31
Оплачено податки, збори на соціальні заходи 64 31

 

 

Таблиця 2 – Кореспонденція рахунків з обліку запасів

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Облік виробничих запасів та МШП
Придбання виробничих запасів та МШП
Попередня оплата:
Відображено суму передоплати за договором 37 31
Одночасно відображено податковий кредит 64 64
Відображені транспортні витрати 20 68
Одночасно відображено податковий кредит 64 68
Отримано виробничі запаси та МШП на склад 20 68
Списано податковий кредит 64 68
Відображено облік заборгованостей з ПДВ 68 37
Оплачено транспортні послуги 68 31
Наступна оплата:
Оприбутковано виробничі запаси  та МШП 20 68
Одночасно відображений податковий кредит 64 68
Відображено транспортні витрати 20 68
Одночасно відображений податковий кредит 64 68
Оплачено вартість виробничих запасів, МШП і транспортні послуги 68 31
Витрата виробничих запасів та МШП
Списано виробничі запаси та МШП на виробництво, у випадку використання їх безпосередньо на виробництво 23 20
Списано виробничі запаси та МШП на адміністративні витрати 91 20
Облік готової продукції
Оприбутковано готову продукцію з виробництва на склад 26 23
Облік товарів
Отримано товари від постачальників 26 68
Одночасно податковий кредит 64 68

 

Таблиця 3 – Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками і з оплати праці

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Нараховано єдиний податок 96 64
Списано єдиний податок на фінансові результати 79 96
Сплачено єдиний податок 64 31
Утриманий із заробітної плати податок з доходів громадян 66 64
Видані з каси кошти підзвітним особам на відрядження і придбання виробничих запасів 37 30
Оприбутковано придбані підзвітною особою виробничі запаси 20 37
Відображений одночасно податковий кредит 64 37
Віднесено витрати на відрядження адміністративного персоналу 91 37
Повернуто недовикористані підзвітними особами кошти 30 37
Утримані з заробітної плати суми не повернуті вчасно 66 37
Розрахунки з постачальниками (у випадку попередньої оплати)
Перераховано передоплату за товари, роботи, послуги 37 31
Відображено податковий кредит по ПДВ 64 64
Отримано матеріали від постачальника на склад 20 68
Отримані МШП від постачальника на склад 20 68
Отримано товари від постачальника на склад 26 68
Зроблено роботи, послуги підрядником 91 68
Списано податковий кредит по ПДВ 64 68
Відображено залік заборгованості за оплачені товари, роботи, послуги 68 37
Отримано матеріали від постачальника на склад 20 68
Отримані МШП від постачальника на склад 20 68
Отримано товари від постачальника на склад 26 68
Зроблено роботи, послуги підрядчиком 91 68
Відображено податковий кредит по ПДВ 64 68
Перераховано оплату за товари, роботи, послуги 68 31
Розрахунки з оплати праці
Нараховано заробітну плату виробничому персоналу 23 66
Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 91 66
Утримані із заробітної плати прибутковий податок та збори на соціальні заходи 66 64
Отримано кошти з банку на виплату заробітної плати 30 31
Виплачено заробітну плату 66 30
Депонована неодержана в строк заробітна плата 66 66
Повернута в банк депонована заробітна плата 31 30

 

Таблиця 4 – Кореспонденція рахунків з обліку необоротних активів

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Придбання основних засобів
Відображено вартість об’єкта основних засобів за договором 15 68
Одночасно відображено податковий кредит 64 68
Транспортні та інші витрати по придбанню об’єкта основних засобів 15 68
Одночасно відображений податковий кредит за даними витратами 64 68
Введений в експлуатацію придбаний об’єкт основних засобів 10 15
Зроблено оплату за придбаний об’єкт основних засобів 68 31
Амортизація необоротних  активів
Нараховано амортизацію необоротних активів виробничої діяльності 23 13
Нараховано амортизацію необоротних активів адміністративної 91 13
Витрати на поліпшення і утримання необоротних активів
Відображено суму придбаних запасних частин для проведення ремонту 20 68
Одночасно відображений податковий кредит 64 68
Списано запасні частини на витрати звітного періоду 91 20
Відображено вартість ремонту, зробленого підрядною організацією 15 68
Одночасно відображений податковий кредит 64 68
Списано суми витрат на ремонт 10 15
Ліквідація основних засобів
Списано знос ліквідованого об’єкта основних засобів 13 10
Списано залишкову вартість ліквідованого об’єкта основних засобів 96 10
Списано залишкову вартість ліквідованого об’єкта основних засобів 79 96
Дооцінка основних засобів
Збільшення вартості основних засобів на суму балансової вартості та амортизації 10 40
Дооцінка накопиченої амортизації 40 13
Уцінка основних засобів
Відображено результат уцінки основних засобів на суму амортизації 13 10
Уцінка основних засобів на суму балансової вартості 96 10
Відображено результат уцінки основних засобів на суму балансової вартості 79 96

 

Таблиця 5 – Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Облік матеріальних витрат
Списано виробничі запаси на виробництво, у випадку використання їх безпосередньо на виробництво 23 20
Списано виробничі запаси на адміністративні витрати 91 20
Облік витрат на оплату праці
Нараховано заробітну плату виробничому персоналу 23 66
Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 91 66
Облік амортизації
Нараховано амортизацію необоротних активів виробничої діяльності 23 13
Нараховано амортизацію необоротних активів адміністративної  діяльності 91 13
Облік інших операційних витрат
Нараховано обов’язкові платежі 96 64
Списано обов’язкові платежі на фінансові результати 79 96
Облік інших витрат
Нараховано відсотки за кредит 96 68
Списано відсотки за кредит на фінансові результати 79 96

 

Таблиця 6 – Кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Попередня оплата
Отримано оплату за продукцію до відвантаження 31 37
Відображено доход від реалізації 37 70
Відображено суму податкового зобов’язання 64 64
Списано собівартість реалізованої продукції після відвантаження 90 26
Списано суму податкового зобов’язання 70 64
Собівартість реалізованої продукції віднесено на фінансові результати 79 90
Списано чистий доход від реалізації продукції 70 79
Наступна оплата
Виставлено рахунок покупцю на суму договірної ціни, включаючи ПДВ 37 70
Відображена окремо сума податкового зобов’язання 70 64
Списано собівартість відвантаженої продукції 90 26
Надійшла оплата за відвантажену продукцію 31 37
Собівартість реалізованої продукції віднесено на фінансові результати 79 90
Списано чистий дохід від реалізації продукції 70 79

 

Таблиця 7 – Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Списані на фінансові результати витрати на виробництво 79 23
Списана на фінансові результати собівартість реалізованої продукції 79 26
Списаний на фінансові результати доход від реалізації продукції (робіт, послуг) 70 79
Відображено суму прибутку 79 44
Відображено суму збитку 44 79

 

Таблиця 8 – Кореспонденція рахунків з обліку капіталу

 

Зміст операції Дебет Кредит
1 2 3 4
Внесено до статутного капіталу грошові кошти 30, 31 40
Внесено до статутного капіталу основні засоби, нематеріальні активи 10 40
Внесено до статутного капіталу виробничі запаси, МШП 20 40
Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок прибутку 44 40
Відображено суму уцінки основних засобів 40 10
Відображено суму дооцінки основних засобів 10 40
Збільшено розмір резервного капіталу за рахунок прибутку 44 40
Використано кошти резервного капіталу на збільшення статутного капіталу 40 40
Використано кошти резервного капіталу на погашення збитків 40 44

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *