Проста форма бухгалтерського обліку у фермерському господарстві


проста форма бухобікуВ даній публікації ми будемо говорити про просту форму ведення бухгалтерського обліку, її особливості, недоліки та переваги.

Слід зазначити, що чіткого визначення простої форми обліку у нормативних актах немає, а в рекомендаційних документах вона характеризується по-різному. Зокрема, про неї згадується  і в Методичних рекомендаціях  з організації та ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджених ще 02.07.2001 року № 189 (далі Методрекомендації № 189) і в Методичних рекомендаціях по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, що були затверджені 25.06.2003 р. №422 (далі – Методрекомендації №422).

Що стосується «фермерських» Методрекомендацій № 189, то на даний час у «чистому» вигляді їх використовувати неможливо, оскільки вони суттєво застаріли. Наприклад, в Методичних рекомендаціях № 189 не враховано специфіки відображення біологічних активів за П(С)БО 30 «Біологічні активи», що для багатьох фермерських господарств є визначальним.

Та все ж їх положення формально ніхто не відміняв, тому розглянемо особливості простої форми бухгалтерського обліку, що наведено в Методрекомендаціях № 189.

Просту форму обліку можуть використовувати фермерські господарства, у яких використовується праця лише власника (голови) та членів його родини (без використання найманих робітників).

Бухгалтерський облік за простою формою передбачає накопичення даних  без застосування подвійного запису.

При використанні простої форми обліку основним регістром являється Книга обліку доходів та витрат (далі – Книга). Дану Книгу можна доповнювати при потребі необхідними графами чи скоротити їх кількість відповідно до вимог виробництва. Бланнк Книги обліку доходів та витрат Ви можете знайти тут Книга доходів та витра фермерського господарства.

До складу доходів включають виручку від реалізації продукції (товарів, послуг та робіт) та інші доходи, склад яких визначається господарством самостійно. Їх показують у лівій половинці Книги.

Витрати, в тому числі матеріальні  показують у правій половині Книги. Зверніть увагу, що куплені матеріальні цінності слід списувати  на виробництво одразу, не чекаючи моменту їх фактичного використання.

Норми амортизації затверджуються наказом по фермерському господарству.

Амортизацію на продуктивну худобу при використанні даного виду обліку  нараховувати не слід, а амортизацію багаторічних насаджень слід починати нараховувати з початку плодоношення дерев.

У Книзі обліку доходів та витрат не вказується ні внутрішньогосподарський оборот ні споживання власної продукції.

Пам’ятайте, що у  кінці звітного періоду (року) обов’язково потрібно провести інвентаризацію та скласти інвентаризаційний опис, а  на підставі даних про фактичну наявність запасів уточнюють суму витрат на різницю перехідних залишків запасів.

Загальний фінансовий результат визначається у кінці звітного періоду або ж в разі припинення діяльності  фермерським господарством як різницю між загальною сумою доходу та уточнено сумою витрат.

За бажанням можна додатково вести аналітичний облік окремих видів засобів і зобов’язань шляхом використання таких Відомостей обліку: тварин та птиці, основних засобів, багаторічних насаджень, витрат незавершеного виробництва за видами діяльності, розрахунків тощо.

Інакше кажучи, це суперпроста форма ведення бухгалтерського обліку, але вона не відповідає вимогам чинних П(С)БО. Тому використовують її вкрай рідко. Крім того, хоч Книга обліку доходів і витрат може здатися на перший погляд досить простою для заповнення, та в кінці звітного періоду скласти фінансову звітність на основі даних такої форми бухгалтерського обліку буде досить непросто.

Надалі будемо говорити про просту форму ведення бухгалтерського обліку, про яку згадується Методрекомендаціях № 422. Така форма бухгалтерського обліку є вельми зручною тоді, коли в обліку фермерського господарства відображається незначна кількість однотипних господарських операцій.

Ще раз нагадаємо, просту форму обліку можуть використовувати лише суб’єкти малого підприємництва, які складають звіт за формами №№ 1-м та 2-м.

В цьому випадку облік ведеться із використанням подвійного запису, застосовуючи або спрощений План рахунків, або звичайний План рахунків – тут уже вирішує саме фермерське господарство.

При простій формі бухгалтерського обліку ведеться  Журнал обліку господарських операцій (додаток 1 до Методичних рекомендацій № 422). До цього журналу записи заносяться на підставі первинних та зведених облікових документів, відомостей нарахування амортизації та заробітної плати тощо. При цьому суми операції  повинні відображатися на рахунках бухгалтерського обліку. Якщо виникає потреба записи господарських операцій можна продовжити, використовуючи вкладні аркуші до Журналу (додаток 2 до Методичних рекомендацій № 422).

Бланк Журанлу обліку господарських операцій Ви можете знайти тут Журнал обліку господарських операцій.

Журнал ведеться помісячно. Дані рядка «Сальдо на кінець місяця»  за попередній місяць переносяться у рядок «Сальдо на початок місяця» Журналу за звітний місяць. Ця процедура проводиться по кожному рахунку бухгалтерського обліку.

В графі 3 «Зміст операції» у послідовно вказуються господарські операції звітного місяця із зазначенням суми операції у графі 4 та одночасно в графі «Дебет» і «Кредит» двох рахунків бухгалтерського обліку відповідних видів активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат.

Підсумкові дані в Журналі визначаються шляхом підрахунку суми оборотів за дебетом та за кредитом  по всіх рахунках бухгалтерського обліку, після чого і виводиться сальдо на кінець місяця (графи 5-46). При цьому суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими та дорівнювати сумі з графи 4 «Сума господарської операції» в рядку «Всього оборотів за місяць».

Для  обліку розрахунків з оплати праці з дебіторами і кредиторами малі підприємства використовують Відомість 3-м (додаток 5 до Методичних рекомендацій № 422). Підсумкові дані з Відомості заносяться в Журнал обліку господарських операцій з позначенням в графі 3 «Відомість 3-м». При цьому в даній Відомості не повинні повторюватися записи, які було занесено до Журналу  безпосередньо з первинних документів.

Зупинившись на цьому варіанті, вважаємо, що фермерським господарствам, окрім Журналу обліку господарських операцій, бажано вести:

–          Відомості обліку біологічних активів (затверджені наказом Мінагрополітики від 04.06.09 р. № 390 відомості аналітичного обліку довгострокових біологічних активів (ф. № 4.2. с.-г.), аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва (ф. 8.1 с.-г.), аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва (ф. № 8.2 с.-г.));

–          Звіт про витрати й вихід продукції основного виробництва (ф. № 5.5 с.-г., затверджена наказом Мінагрополітики від 04.06.09 р. № 390);

–          Відомість обліку основних засобів (відомість за ф. № 4-м із Методрекомендацій № 422).

Дякуємо за перегляд даної статті.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *