Що робити з майном фермерського господарства, яке ліквідується?


майно ліквідованого ФГ

Отже, засновниками було прийнято рішення, що фермерське господарство повинно припинити свою діяльність. Що ж робити з майном, яке належить даному господарству? В цьому питанні нам на допомогу прийде ч.2 ст 36 Закону України «Про фермерське господарство».

 По-перше, майно потрібно продати. А кошти, що будуть отримані спрямувати на погашення заборгованостей перед кредиторами в порядку, що встановлено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Спершу ліквідатор має провести інвентаризацію та оцінку майна фермерського господарства. Після цього здійснюється продаж майна банкрута шляхом проведення аукціону або ж продажу юридичній або фізичній особі безпосередньо.

Спосіб продажу активів ліквідатор вибирає так, щоб отримати якнайбільший прибуток від їх реалізації.

 На аукціонних торгах можуть продаватися:

– основні засоби, в тому числ нерухомість, транспортні засоби, будівельні матеріали, незавершене будівництво, тощо
;

– відокремлений структурний підрозділ фермерського господарства як частина цілісного майнового комплексу;

– необоротні активи підприємства;

– дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги господарства.

Ліквідатор може проводити торги на аукціоні самостійно або ж залучати на основі договору спеціального організатора аукціону – це юридична особа, що згідно з установчими документами має право проводити такі торги. Слід пам”ятати, що організатор аукціону не може бути зацікавленою особою по відношенню до кредитора або ж боржника.

Якщо здійснюється продаж об’єктів нерухомості, що використовуються для сільськогосподарського виробництва і належать фермерському господарству, що визнано банкрутом, то за інших рівних умов першочергове право на придбання цих об’єктів належить іншим фермерським господарствам чи сільськогосподарським підприємствам, що розташовані в даній місцевості.

Щоб забезпечити переважне право на придбання майна банкрута , особам, що займаються сільськогосподарським виробництвом і володіють земельною ділянкою, що безпосередньо прилягає до земельної ділянки банкрута, надсилається повідомлення про продаж майна фермерського господарства-боржника, а також публіковується інформація про продаж господарства-боржника та його майна в друкованому органі за його місцезнаходженням (з зазначенням початкової ціни продажу) .
Організатор аукціону реалізує майно банкрута особі, що має право на його переважне придбання, за тією ціною, що визначається на аукціонних торгах. Якщо виникає ситуація, коли дві чи більше заявки учасників торгів мають пропозиції з однаковою ціною майна, то переможцем торгів стає той учасник торгів, який подав свою заявку на участь у торгах раніше.

Згідно ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, що було отримано в результаті реалізації майна боржника спрямовуються кредиторам у порядку певної черговості.

Першими слід задовольнити вимоги:

– що стосуються заборгованості з заробітної плати перед працівниками боржника (працюючими та звільненими) , коштів, що належать працівникам у зв’язку з оплачуваною відсутністю їх на роботі (грошові компенсації за невикористані ними дні щорічної чи додаткової відпустки, оплата часу простою не з вини працівників, гарантії і компенсації за службові відрядження, соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюются за рахунок коштів господарства тощо), а також вихідної допомоги, що належить працівникам у зв’язку із звільненням та інше;

– вимоги кредиторів за договорами страхування;

– витрати, що пов’язані із провадженням у справі про банкрутство у господарському суді а також роботою ліквідаційної комісії, зокрема:

– витрати на оплату судового збору;

– витрати кредиторів на проведення аудиту, у тому випадку якщо аудит здійснювався згідно рішення господарського суду та за рахунок коштів кредиторів;

– витрати, що пов”язані із публікацією повідомлення про порушення справи про банкрутство підприємства, про введення процедури санації чи визнання боржника банкрутом;

– витрати, що пов”язані з публікацією інформації щодо порядоку продажу майна боржника в офіційних друкованих органах ;

– вимоги що стосуються виплати основної грошової винагороди організаторові торгів;

– витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), які він поніс у зв”язку з утриманням і збереженням майнових активів боржника та витрати, що пов”язані з виконанням арбітражним керуючим своїх безпосередніх обов”язків;

– витрати Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, у зв”язку з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, в розмірі усієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна.

В другу чергу слід задовольнити:

– вимоги по зобов’язаннями, які виникли в результаті нанесення шкоди життю та здоров’ю громадян, зокрема до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, зобов’язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств чи інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

В третю чергу слід задовольнити:

– вимоги що стосуються сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

– вимоги центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління державним резервом;

В четверту чергу слід задовольнити:

– вимоги кредиторів, що не забезпечені заставою, у тому числі вимоги кредиторів, які виникли із зобов’язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

В п’яту чергу слід задовольнити:

– вимоги що пов”язані з поверненням внесків членів фермерського господарства до складеного капіталу підприємства;

– вимоги що пов”язані з виплатою додаткової грошової винагороди керуючому санацією чи ліквідатору в розмірі 5 % від суми стягнутих на користь банкрута активів (повернення грошових коштів, майна чи майнових прав), що на дату порушення справи про банкрутство знаходилися у третіх осіб;

– вимоги, що стосуються виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору в розмірі 3 % від суми погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних ;

В останню чергу буде задоволено всі інші вимоги, якщо, звичайно, вистачить коштів.

Вимоги кожної наступної черги повинні задовольнятися у міру надходження на розрахуноквий рахунок коштів від продажу майна банкрута та після повного погашення вимог попередньої черги.

Якщо ж коштів, отриманих від реалізації майна боржника не вистачає для повного погашення усіх вимог із однієї черги то потрібно задовольняти вимоги пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові цієї черги.

Вимоги, на задоволення яких не вистачило коштів, вважаються погашеними.

Якщо ж після задоволення всіх вимог кредиторів залишилося майно, то його розподіляють між членами фермерського господарства, що ліквідується відповідно до вимог його статуту. Адже за ч. 6 ст. 20 Закону України «Про фермерське господарство», кожен член фермерського господарства має право на отримання частки майна у разі ліквідації останнього або припинення свого членства у господарстві. Разом з тим теж вказано, що розмір частки а також порядок її отримання потрібно визначити у статуті господарства при його складанні.

Спори що стосуються розподілу майна фермерського господарства, що припинило свою діяльність, буде вирішувати суд. Оскільки йдеться про інтереси фізичних осіб, то відповідна справа буде розглядатися в рамках цивільного судочинства.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *