Статут фермерського господарства зразок


Затверджено рішенням Загальних зборів засновників фермерського господарства «_____________»____________району _______________областіПРОТОКОЛ № ___від «__» ________ 201_ р.

 

 

 

 

СТАТУТ

ФЕРМЕРСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

«_______________»

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фермерське господарство «_________» (далі – ФГ, фермерське господарство), створено у відповідності до Земельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство», інших нормативних актів, та діє на підставі цього Статуту.

  1.Засновниками Фермерського Господарства є:

_1.1. ________________, паспорт ___________ №_  ,виданий       , «__»      20  року, що проживає            ;

1.2.   ________________, паспорт ___________ №_  ,виданий       , «__»      20  року, що проживає            ;

1.3.________________, паспорт ___________ №_ ,виданий       , «__»      20  року, що проживає            .

 1. Головою Фермерського господарства є:________________.

3. Місцезнаходження господарства : с. ____________ району __________області.

4. Фермерське господарство є комерційною організацією, створеною членами однієї сім’ї, які внесли майновий та грошовий внесок, для здійснення підприємницької діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції, а також за її переробки, зберігання, транспортування та реалізації, заснованої на їх особистій трудовій участі і використанні земельної ділянки, наданої для цих цілей відповідно до чинного законодавства України.

5. Повне найменування : Фермерське господарство «________».

Скорочене фірмове найменування: Ф Г «__________».

 

6. Фермерське господарство є юридичною особою, має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку і самофінансування. ФГ може від свого імені укладати договори; набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки; бути позивачем і відповідачем у  судах; відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків; мати печатки, штампи та інші реквізити зі своїм найменуванням.

7. ФГ набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до законодавства України.

 

 1. 2.      МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Господарство здійснює самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність з метою одержання прибутку, наступного його розподілу між учасниками пропорційно трудовому внеску кожного з них та досягнення економічних і соціальних результатів.

2.2. Предмет (вид) економічної діяльності підприємства (за КВЕД):

 • Виробництво, заготівля, зберігання, реалізація, переробка, транспортування сільгосппродукції.
 • Закупівля сільгосппродукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. в населення за готівку.
 • Оренда земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
 • Вирощування зернових, технічних та інших культур, не віднесених до інших класів рослинництва.
 • Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.
 • Тваринництво: розведення великої рогатої худоби; овець, кіз, коней; свиней; птиці; інших тварин;
 • Вирощування культур в поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство).
 • Надання послуг в рослинництві.
 • Надання послуг в тваринництві.
 • Розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.
 • Виробництво цукру з цукрових буряків та сирцю, сухого жому, меляси, сирого жому, вапна, електроенергії, теплоенергії;
 • Приймання, зберігання, оптова та роздрібна торгівля добривами, засобами захисту рослин, отрутохімікатами, ветеринарними препаратами;
 • Вирощування насіння сільськогосподарських культур, виведення нових сортів та гібридів;
 • Надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговуючим персоналом;
 • Будівництво, ремонт, реконструкція та експлуатація споруд житлового та нежилого призначення, архітектурні розробки та дизайн (будівельно-монтажні роботи та послуги, що пов’язані з ними);
 • Закупівля та торгівля метало-продуктами та відходами від виробництва металу;
 • Торгівельна діяльність з продажу електротехнічного обладнання, в тому числі апаратури високовольтної, низьковольтної та середньої напруги;
 • Торгівля газом та його транспортування;
 • Торгівля електроенергією та її транспортування;
 • Постачання та передача електричної енергії;
 • Торгівля тарифами залізниці;
 • Торгівля нафтопродуктами та її транспортування;
 • Оптова та роздрібна торгівля вугіллям;
 • Торгівля корисними копалинами, а також продуктами їх переробки та їх транспортування;
 • Торгівля будівельними матеріалами та їх транспортування;
 • Торгівельна діяльність у сфері оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів включаючи торгівлю продуктами харчування та харчовими добавками, предметами гігієни і санітарії, косметичними та парфумерними  виробами, товарами побутової хімії тощо;
 • Торгівля по каталогах, посилочна торгівля;
 • Організація та проведення торгових виставок, аукціонів, салонів, ярмарок тощо;
 • Випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації (преси), реалізація засобів масової інформації, які видаються та / або випускаються іншими юридичними та фізичними особами;
 • Випуск цінних паперів, торгівля цінними паперами;
 • Виробництво, продаж і прокат касет інших носіїв із записами відео і аудіо продукції;
 • Організація прокату телефільмів, платних спектаклів, концертів;
 • Виробництво і трансляція реклами, видання газет, журналів, інформаційних бюлетенів, книг, відео газет, створення телерадіопрограм на замовлення;
 • Дизайнерські роботи, розробка та впровадження фірмових стилів;
 • Організація та проведення культурно-розважальних заходів: концертів, вистав, творчих зустрічей, спортивних змагань, атракціонів;
 • Інжиніринг;
 • Організація готельної справи;
 • Проведення робіт пов’язаних з екологією, ресурсозбереженням, переробкою первинних та вторинних мінеральних ресурсів;
 • Експлуатація артезіанських свердловин та використання підземних та поверхневих вод для госпфекальних і промислових потреб;
 • Оренда землі, основних та оборотних засобів виробництва;
 • Здійснення прокату, оренди, лізингу будинків, споруд, обладнання, авто техніки, телерадіоапаратури;
 • Створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
 • Надання брокерських митних послуг;
 • Надання послуг в сфері охорони здоров’я;
 • Провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв’язку;
 • Технічне обслуговування і експлуатація мереж телекомунікацій загального користування;
 • Надання консигнаційних послуг;
 • Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту та імпорту;
 • Організація навчальних курсів для здобуття професійної освіти, підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації, надання послуг, пов’язаних з навчанням, профорієнтацію, підвищенням кваліфікації та освоєнням суміжних спеціальностей, а також з працевлаштуванням на роботу, в тому числі за кордоном;
 • Інноваційна діяльність;
 • Надання юридичним та фізичним особам консультаційних, інформаційних, технічних, допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності. Приватизації, бухгалтерського обліку, ревізії, податкової та статистичної звітності та інших послуг, включаючи послуги з управління капіталом;
 • Міжнародні економічні операції (зовнішньоекономічна діяльність) у згаданих галузях, виробництво і реалізація товарів народного споживання, виробів народного промислу, деревообробки, легкої промисловості, будматеріалів;
 • Зовнішньоекономічна діяльність. Співробітництво, в тому числі в галузі зовнішньої торгівлі, розвитку експорту та імпорту товарів і послуг;
 • Комплексне проектування та введення в експлуатацію виробничих дільниць по виготовленню промислової продукції науково-технічного і народного споживання;
 • Здійснення ремонту та відновлення деталей машин і механізмів промислового, сільськогосподарського та побутового призначення;
 • Здійснення ремонту (спеціалізований) тракторів та інших сільськогосподарських машин;
 • Виробництво, монтаж, пуск, наладка, оптимізація, технічне обслуговування засобів виробництва та іншого обладнання;
 • Розробка та впровадження програмних продуктів, сервісне обслуговування комп’ютерної, електронної та іншої техніки. Створення та експлуатація інформаційних систем та комунікацій. Продаж програмного забезпечення як власного виробництва так і купленого;
 • Здійснення експорту-імпорту послуг і товарів відповідно до діючого законодавства;
 • Створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних та фірмових магазинів;
 • Організація громадського харчування, відкриття кафе, кондитерських, хлібопекарських цехів, майстерень для надання послуг по торгівельно-побутовому обслуговуванню населення;
 • Ведення підсобного господарства.,
 • Виробництво неочищених рослинних олій та жирів.
 • Виробництво рафінованої олії та жирів.
 • Виробництво круп та борошна.
 • Виробництво готових кормів для тварин.
 • Виконання авіаційно-хімічних робіт;
 • Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
 • Торгівля автомобілями та автотоварами.
 • Організація виробництва, технічного обслуговування та ремонту автомобілів і сільськогосподарської техніки.
 • Посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами.
 • Посередництво в оптовій торгівлі.
 • Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами.
 • Посередництво в торгівлі машинами, промисловим обладнанням, сільськогосподарськими машинами.
 • Товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, та ін) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, обладнання, технологій, транспорту, техніки, меблів та інших товарів.
 • Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, харчовими добавками, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії та іншими побутовими товарами, проведення торговельних операцій як на Україні так і за її межами.
 • Оптова та роздрібна торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами.
 • Оптова та роздрібна торгівля зерном та кормами для тварин.
 • Оптова та роздрібна торгівля квітами та рослинами.
 • Оптова та роздрібна торгівля насінням;
 • Оптова та роздрібна торгівля живими тваринами.
 • Оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами.
 • Оптова та роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами.
 • Оптова та роздрібна торгівля цукром.
 • Оптова та роздрібна торгівля паливом.
 • Оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами.
 • Оптова та роздрібна торгівля відходами та ломом.
 • Оптова та роздрібна торгівля офісною технікою та обладнанням.
 • Оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською технікою.
 • Інші види оптової та роздрібної торгівлі.
 • Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.
 • Роздрібна торгівля продовольчими товарами в неспеціалізованих та спеціалізованих магазинах.
 • Інші види торгівлі продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах.
 • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках.
 • Їдальні та поставка готової їжі.
 • Переробка сировини, в т.ч. відходів виробництв, промисловості та сільського господарства.
 • Вантажні автомобільні перевезення.
 • Транспортна обробка вантажів.
 • Складування.
 • Створення та експлуатація виробництв різного виду тари та упаковки, а також матеріалів для них.
 • Зв’язок.
 • Розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп’ютерної техніки, програмних продуктів, копіювальної та іншої оргтехніки, аудіо та відео техніки, комплектуючи та витратні матеріали.
 • Виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп’ютеризації підприємств і організацій.
 • Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, барів, кіосків, інших об’єктів громадського харчування, житла та соціальної сфери, автосалонів, гаражів, бензоколонок, та інших промислових і сервісних об’єктів.
 • Купівля, продаж та посередництво в придбанні нерухомості.
 • Здача в найом власної нерухомості.
 • Здача в найом автомобілів та інших сухопутних транспортних засобів.
 • Здача в оренду сільськогосподарського обладнання.
 • Здача в найом офісного обладнання та комп’ютерної техніки, інших машин і обладнання.
 • Консультації з питань інформатизації.
 • Створення те експлуатація рекламних агентств, інших підприємств для ведення комерційної діяльності та надання послуг в галузі реклами і поширення інформації.
 • Редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, створення та експлуатація видавництв, типографій.
 • Консультації з питань комерційної діяльності та управління.
 • Організація навчальних закладів, проведення навчання та консультацій з науково-технічних та економічних проблем.
 • Проведення наукових, науково-технічних експериментально-виробничих, науково-дослідних та інших робіт, розробок і дослідів.
 • Здійснення юридичної практики.
 • Індивідуальні послуги.
 • Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами та ін.
 • Інвестиційна діяльність;
 • Лізингові операції;
 • Діяльність пов’язана з наданням туристичних послуг та проведення комплексних заходів в галузі туризму, спорту, відпочинку, оздоровлення, екскурсійної діяльності.
 • Музейна діяльність.
 • Добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, лісу та лісопродуктів.
 • Збирання, заготівля, переробка. Купівля та продаж брухту та відходів чорних та кольорових металів.
 • Комісійна діяльність;
 • Купівля та продаж цінних паперів;
 • Транспортно-експедиційні послуги, в тому числі у вигляді оренди, прокату (внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, фрахт;
 • Культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 • Інша діяльність що не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування (дозволу), буде проводитись ФГ тільки після отримання ним відповідної ліцензії (дозволу).

2.4. ФГ може здійснювати дарування власного майна. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути майнові права, якими ФГ володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

2.5. Зміни та доповнення видів діяльності Фермерського господарства здійснюються згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

 

3. ЧЛЕНСТВО У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ,  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА

 

3.1. Членами фермерського господарства можуть бути дієздатні громадяни, які є членами однієї сім’ї.

3.2. Членами сім’ї визнаються подружжя, їх батьки (усиновителі), діти (у тому числі усиновлені), брати і сестри, дружини і діти зазначених осіб, а також інші особи, визнані членами сім’ї відповідно до законодавства про шлюб та сім’ю.

3.3. Членство у фермерському господарстві зберігається за членами фермерського господарства, які не можуть брати особисту трудову участь у діяльності фермерського господарства у зв’язку з:

3.3.1. виходом на пенсію за віком або інвалідності – довічно;

3.3.2. переходом на роботу на виборну посаду, проходженням військової служби за призовом, навчанням на денній формі в установах освіти, що забезпечують отримання вищої, середньої спеціальної та професійно-технічної освіти, – на час роботи на виборній посаді.

3.4. Члени фермерського господарства мають право:

3.4.1. Брати участь в управлінні діяльністю фермерського господарства у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом;

3.4.2. Отримувати інформацію про діяльність фермерського господарства, в тому числі про його доходи та витрати, знайомитися з його статутом, документами бухгалтерської звітності та іншими документами в порядку, встановленому статутом фермерського господарства;

3.4.3. Брати участь у розподілі прибутку, отриманого фермерським господарством;

3.4.4. Отримувати частину прибутку в порядку, встановленому законодавством та цим статутом;

3.4.5. Отримувати винагороду за працю у грошових одиницях і (або) натуральній формі, мати щоденний і щотижневий відпочинок, трудові та соціальні відпустки відповідно до законодавства про працю;

3.4.6. Продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному фонді фермерського господарства в порядку, встановленому цим статутом;

3.4.7. Набувати у членів фермерського господарства в переважному порядку перед іншими громадянами (не членами фермерського господарства) частки (їх частини) у статутному фонді фермерського господарства;

3.4.8. Вийти зі складу членів фермерського господарства незалежно від згоди інших його членів у порядку, встановленому законодавством України та цим статутом, та отримати вартість своєї частки у майні фермерського господарства, а також належну частину прибутку;

3.4.9. Отримати у разі ліквідації фермерського господарства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або його вартість пропорційно своїй частці в статутному фонді фермерського господарства, а також з урахуванням їх особистого трудової участі, якщо інший порядок не передбачений цим статутом.

3.5. Члени фермерського господарства відповідно до законодавства про соціальний захист і соціальне страхування мають право на соціальне страхування, пенсійне забезпечення і гарантії в разі професійного захворювання, трудового каліцтва, інвалідності і втрати роботи.

Члени фермерського господарства можуть мати інші права, передбачені законодавчими актами та цим статутом.

3.6. Члени фермерського господарства зобов’язані:

3.6.1. Сформувати статутний фонд фермерського господарства в порядку та строки, передбачені законодавством і цим статутом;

3.6.2. Брати особисту трудову участь у діяльності фермерського господарства, за винятком таких випадків: виходом на пенсію за віком або інвалідності – довічно; переходом на роботу на виборну посаду, проходженням військової служби за призовом, навчанням на денній формі в установах освіти, що забезпечують отримання вищої, середньої спеціального та професійно-технічної освіти;

3.6.3. Не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю фермерського господарства;

3.6.4. Дотримуватись вимог статуту фермерського господарства і виконувати рішення його органів управління, відповідні законодавству і справжньому статуту.

Члени фермерського господарства виконують й інші обов’язки, передбачені законодавчими актами та цим статутом.

3.7. Зміна складу членів фермерського господарства може здійснюватися з таких підстав:

3.7.1. Прийняття нового члена фермерського господарства, в тому числі в результаті відступлення частки (її частини) члена фермерського господарства в статутному фонді фермерського господарства;

3.7.2. Вихід члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства;

3.7.3. Виключення члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства;

3.7.4. Смерть члена фермерського господарства або оголошення його померлим.

3.8. Новий член фермерського господарства може бути прийнято до складу членів фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства за умови внесення вкладу до статутного фонду фермерського господарства, а також у результаті відступлення частки (її частини) члена фермерського господарства в статутному фонді фермерського господарства в порядку, встановленому цим статутом.

3.9. Член фермерського господарства має право в будь-який час вийти зі складу членів фермерського господарства незалежно від згоди інших членів фермерського господарства за умови попереднього їх повідомлення не пізніше ніж за місяць до виходу зі складу членів фермерського господарства.

3.10. Член фермерського господарства може бути виключений зі складу членів фермерського господарства на підставі рішення загальних зборів членів фермерського господарства у разі невиконання або неналежного виконання ним обов’язків, передбачених законодавством або цим статутом, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутньою, а також з інших підстав, встановленим цим статутом.

3.11. При виході або виключення члена фермерського господарства зі складу членів фермерського господарства він має право одержати вартість своєї частки у майні фермерського господарства, а також частину прибутку, яка визначається відповідно до законодавства України.

3.12. Належна громадянину, який вийшов або виключений зі складу членів фермерського господарства, вартість частки в майні фермерського господарства визначається з бухгалтерського балансу, складеного на момент його вибуття, а належна йому частина прибутку – на день розрахунку з ним. Виплата вартості частки та частини прибутку громадянину, який вийшов або виключених зі складу членів фермерського господарства, проводиться після закінчення фінансового року, в якому він вийшов або виключений зі складу членів фермерського господарства, в строк до 12 місяців з дня подачі заяви про вихід або прийняття рішення про виключення.

3.13. У разі смерті члена фермерського господарства або оголошення його померлим його спадкоємець (спадкоємці) можуть бути прийняті в члени фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства.

У разі смерті члена фермерського господарства, якщо його спадкоємцями за заповітом є юридична особа України або адміністративно-територіальна одиниця України, їм виплачується вартість успадкованої частки в порядку, визначеному законодавством України.

При відмові спадкоємця (спадкоємців) від вступу до складу членів фермерського господарства або при винесенні загальними зборами членів фермерського господарства рішення про відмову у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) до складу членів фермерського господарства розрахунки з ним (з ними) провадяться в порядку, визначеному законодавством України.

3.14. У разі скасування судом рішення про оголошення громадянина померлим рішення про членство спадкоємця (спадкоємців) такої особи приймається загальними зборами членів фермерського господарства.

 

4. ПРАВА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

4.1. Фермерське господарство має право:

4.1.1. Самостійно господарювати на землі;

4.1.2. Використовувати земельні ділянки відповідно до цілей, для яких вони надані;

4.1.3. Власності на посіви, посадки сільськогосподарських культур і насаджень, вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації, за винятком випадків, коли земельна ділянка передана в оренду;

4.1.4. Використовувати в установленому порядку для своїх потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, водні об’єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;

4.1.5. Зводити у встановленому порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди;

4.1.6. У встановленому порядку проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи, будувати ставки та інші водойми;

4.1.7. У разі вилучення земельної ділянки або добровільної відмови від неї отримати повну компенсацію витрат на підвищення родючості землі;

4.1.8. Передавати у тимчасове користування земельну ділянку або її частину у випадках і порядку, передбачених законодавством України;

4.1.9. Добровільно відмовитися від земельної ділянки;

4.1.10. У встановленому порядку вимагати встановлення та припинення земельного сервітуту.

 

 

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

5.1. Фермерське господарство зобов’язане:

5.1.1. Забезпечувати використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов їх надання;

5.1.2. Ефективно використовувати надані їм земельні ділянки, підвищувати їх родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки в результаті своєї господарської діяльності;

5.1.3. Здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених законодавством;

5.1.4. Своєчасно вносити плату за земельні ділянки;

5.1.5. Не порушувати права інших землекористувачів, землевласників і власників земельних ділянок, а також орендарів земельних ділянок;

5.1.6. У встановленому порядку забезпечувати надання земельного сервітуту.

5.2. Всі розрахунки, включаючи платежі в бюджет проводити в календарній черговості надходження розрахункових документів (настання строків платежів).

 

 

 

6. СТАТУТНИЙ ФОНД, ВКЛАДИ, ДОЛІ І ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ

 

6.1. Засновники (учасники) формують Статутний фонд ФГ, у розмірі 1500 (Одна тисяча п»ятсот гривень 00 копійок). Частки Засновників (учасників) у статутному фонді розподілені і мають наступні розміри:

_______________________________- 500 грн.

 

_______________________________- 500 грн.

 

_______________________________- 500 грн.

 

6.2. Свій внесок у Статутний фонд Засновники вносять у вигляді грошових коштів, майна та додаткових внесків. На момент державної реєстрації статутний фонд сформований у повному обсязі.

6.3. Внесення грошового внеску Засновником підтверджується відповідними документами, виданими банківською установою.

6.4. Частка Учасника в майні ФГ визначається, виходячи з фактично внесеного ним вкладу до статутного фонду. Вартість частки учасника в майні ФГ визначається на підставі балансу ФГ.

6.5. Загальні збори Засновників ФГ можуть прийняти рішення про зміну (збільшення, зменшення) статутного фонду ФГ.

6.6. Збільшення статутного фонду фермерського господарства допускається після внесення усіма його засновниками (учасниками) вкладів у статутний фонд в повному обсязі.

Збільшення статутного фонду може здійснюватися за рахунок майна фермерського господарства, додаткових вкладів до статутного фонду засновників фермерського господарства та (або) за рахунок вкладів у статутний фонд громадян, що приймаються до складу членів фермерського господарства як нових членів.

При збільшенні статутного фонду фермерського господарства за рахунок майна фермерського господарства розмір частки члена фермерського господарства може бути змінений з урахуванням внеску до статутного фонду та (або) особистого трудового участі члена фермерського господарства в його діяльності за рішенням загальних зборів  фермерського господарства.

6.7. Зменшення статутного фонду ФГ допускається після повідомлення всіх його кредиторів. Останні можуть в цьому випадку вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань ФГ та відшкодування їм збитків.

6.8. Засновник ФГ має право продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному фонді ФГ або її частини одному або декільком учасникам ФГ. Допускається відчуження членом своєї частки (її частини) третім особам.

6.9. Засновники ФГ користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно розмірам своїх часток або за рішенням Загальних зборів ФГ. У разі якщо Члени не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення, частка Учасника ФГ може бути відчужена до повної її оплати лише в тій частині, в якій вона вже оплачена.

6.10. У разі придбання частки Учасника (її частини) самим ФГ воно зобов’язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам у строки та порядку, передбачені законодавством, або зменшити свій статутний фонд відповідно до законодавства.

6.11. Частки в статутному фонді ФГ переходять до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були Засновниками ФГ.

 

 

 

 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

7.1. Органами управління Фермерського Господарства є:

– Загальні збори Засновників ФГ;

– Голова ФГ.

Вищим органом управління ФГ є Загальні збори засновників ФГ.

Виконавчим органом ФГ є Голова ФГ.

7.2. До виключної компетенції загальних зборів засновників  фермерського господарства належать:

7.2.1. внесення змін та (або) доповнень до статуту фермерського господарства;

7.2.2. зміна розміру статутного фонду фермерського господарства;

7.2.3. прийняття до складу членів (засновників) фермерського господарства, виключення членів (засновників)  фермерського господарства зі складу членів (засновників)   фермерського господарства, в тому числі прийняття рішення про членство спадкоємця (спадкоємців) громадянина, оголошеного померлим;

7.2.4. обрання на посаду голови фермерського господарства та звільнення його з цієї посади у випадках, передбачених законодавством України;

7.2.5. розподіл прибутку фермерського господарства;

7.2.6. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію фермерського господарства;

7.2.7. інші питання, віднесені законодавчими актами та статутом фермерського господарства до виключної компетенції загальних зборів фермерського господарства.

7.3. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів засновників фермерського господарства, не можуть бути передані загальними зборами фермерського господарства на рішення голови фермерського господарства.

7.4. Кожен член фермерського господарства має право бути присутнім на загальних зборах засновників фермерського господарства, приймати участь в обговоренні питань порядку денного.

7.5. Загальні збори  фермерського господарства є повноважним приймати рішення тільки за умови присутності на ньому не менш двох третин від усіх членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено цим статутом.

7.6. Рішення приймається простою більшістю голосів. При рівності голосів членів фермерського господарства прийнятим вважається рішення, за яке проголосував голова фермерського господарства. Статутом фермерського господарства може бути передбачено інший порядок прийняття рішень.

Рішення загальних зборів  фермерського господарства оформляються протоколами, які підписуються присутніми на ньому засновниками фермерського господарства.

7.7. Головою фермерського господарства є один із засновників (членів) фермерського господарства, обраний на цю посаду зборами засновників фермерського господарства або загальними зборами членів фермерського господарства і зазначений у п. 1.2 цього статуту.

7.8. Голова фермерського господарства без довіреності діє від імені фермерського господарства, в тому числі представляє його інтереси у взаєминах з державними органами, громадянами та юридичними особами, здійснює від імені фермерського господарства угоди, видає довіреності на право представництва від імені фермерського господарства, розпоряджається майном фермерського господарства, є наймачем осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, здійснює інші повноваження, не віднесені Законом або статутом фермерського господарства до виключної компетенції загальних зборів засновників фермерського господарства.

7.9. Голова фермерського господарства підзвітний загальним зборам засновників  фермерського господарства.

7.10. У випадку тимчасової втрати працездатності або відсутності (не більше чотирьох місяців підряд) голови фермерського господарства за рішенням загальних зборів членів фермерського господарства Голова фермерського господарства може уповноважити виконувати його обов’язки на підставі довіреності одного з членів фермерського господарства.

7.11. У випадку тимчасової втрати працездатності або тривалої відсутності (більше чотирьох місяців підряд), відмови від виконання обов’язків голови фермерського господарства, виходу чи виключення зі складу засновників фермерського господарства або смерті голови фермерського господарства рішенням загальних зборів фермерського господарства обирається новий голова фермерського господарства.

 

 

 

 

8. МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

8.1. Майно фермерського господарства становлять основні фонди та оборотні кошти, вартість яких відображається в самостійному балансі фермерського господарства.

Фермерське господарство може мати у власності необхідні для виробництва сільськогосподарської продукції, а також її переробки, зберігання, транспортування та реалізації насадження, господарські та інші споруди, меліоративні та інші споруди, продуктивну і робочу худобу, птицю, сільськогосподарську та іншу техніку і обладнання, транспортні засоби, інвентар, майно приватних унітарних підприємств, створених фермерським господарством, інше майно, придбане фермерським господарством, а також майнові права або інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

8.2. Джерелом формування майна фермерського господарства є:

– вклади до статутного фонду фермерського господарства;

– доходи, отримані від реалізації виробленої та переробленої сільськогосподарської продукції, а також від інших видів господарської діяльності, не заборонених законодавством;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

8.3. Організації та фізичні особи вправі передавати фермерським господарствам  будівлі, споруди, сільськогосподарську техніку та обладнання в оренду з подальшим їх викупом та відстрочкою початку внесення орендної плати строком до трьох років.

 

 

 

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

 

9.1. Прибуток фермерського господарства розподіляється за підсумками фінансового року між його засновниками за рішенням загальних зборів  фермерського господарства пропорційно часткам у статутному фонді фермерського господарства та особовій трудовій участі членів фермерського господарства в його діяльності.

 

10. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

10.1. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, структуру та обсяги виробництва. Воно має право займатися будь-яким видом діяльності, не забороненим чинним законодавством, при збереженні виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції в якості провідних видів діяльності.

10.2. Фермерське господарство має право розпоряджатися виробленою ним продукцією і реалізовувати її на свій розсуд відповідно до укладених договорів.

10.3. При реалізації сільськогосподарської продукції, а також у процесі її виробництва, переробки, зберігання і транспортування фермерське господарство зобов’язане дотримуватися санітарних норм і правил, вимог законодавства у сфері якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів для життя і здоров’я людини, а також вимоги екологічної безпеки.

10.4. Фермерське господарство може створювати унітарні підприємства, бути засновником (учасником) господарських товариств, членами споживчих кооперативів.

10.5. Фермерське господарство з метою координації своєї підприємницької діяльності, подання та захисту загальних майнових інтересів можуть за договором між собою створювати об’єднання у формі асоціацій або союзів.

10.6. Фермерське господарство має право отримувати кредитні та позикові кошти відповідно до законодавства.

В якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором фермерське господарство може використовувати заставу свого майна, включаючи урожай сільськогосподарських культур, а також заставу права оренди майна.

10.7. Фермерське господарство має право відкривати поточний (розрахунковий) та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення розрахункових і (або) касових та інших операцій відповідно до законодавства.

 

11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

11.1. Голова фермерського господарства укладає трудові договори з членами фермерського господарства відповідно до законодавства про працю.

11.2. При необхідності для виконання робіт у фермерському господарстві можуть залучатися за трудовим або іншим договором особи, які не є членами фермерського господарства, з дотриманням вимог законодавства, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Фермерським господарством.

11.3.  Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

11.4. На членів фермерського господарства та інших осіб, що працюють у фермерському господарстві за трудовим договором, якщо робота у фермерському господарстві є для них основною, ведуться трудові книжки в порядку, встановленому законодавством про працю.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

12.1. Фермерське господарство відповідає за своїми зобов’язаннями всим належним йому майном.

12.2. Члени фермерського господарства не відповідають за зобов’язаннями фермерського господарства, а фермерське господарство не відповідає за зобов’язаннями членів фермерського господарства, за винятком випадків, передбачених законодавством.

12.3. Спори, пов’язані з діяльністю фермерського господарства, вирішуються у судовому порядку.

 

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

13.1. Припинення діяльності Фермерського Господарства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення, поділу) або ліквідації.

Фермерське господарство може бути реорганізовано за рішенням вищого органу управління фермерського господарства, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

13.2. Реорганізація фермерського господарства здійснюється у порядку, передбаченому цивільним законодавством та статутом фермерського господарства.

13.3. ФГ вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб.

При реорганізації ФГ у формі приєднання до нього іншої юридичної особи ФГ вважається реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру  запису про припинення діяльності приєднаної юридичної особи.

При злитті ФГ з іншою (іншими) юридичною особою (особами) права та обов’язки кожного з них переходять до новостворенної юридичної особи відповідно до передаточного акту.

Під час приєднання ФГ (іншої юридичної особи) до іншої юридичної особи (ФГ) до останньої переходять права та обов’язки приєднаної юридичної особи відповідно до передаточного акту.

При поділі ФГ його права та обов’язки переходять до новостворенної юридичної особи відповідно з роздільчим балансом.

При виділенні зі складу ФГ одного або декількох юридичних осіб до кожного з них у відповідності з розділовим балансом переходять права та обов’язки ФГ.

При перетворенні ФГ в юридичну особу іншого виду (зміни організаційно-правової форми) до новостворенної юридичної особи переходять права та обов’язки ФГ відповідно з передаточним актом, за винятком прав і обов’язків, які не можуть належати новостворенній юридичній особі.

13.4. Передавальний акт та розподільчий баланс повинні містити положення про правонаступництво за всіма зобов’язаннями ФГ стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи і зобов’язання, оспорювані сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами ФГ або іншим органом, який прийняв рішення про реорганізацію ФГ, і подаються разом з установчими документами для реєстрації новостворенних юридичних осіб або внесення зміни до установчих документів існуючих юридичних осіб.

13.5. Загальні збори ФГ або інший орган, який прийняв рішення про реорганізацію ФГ, зобов’язаний письмово повідомити про це кредиторів ФГ.

Кредитор ФГ вправі зажадати припинення або дострокового виконання зобов’язання, боржником за яким є ФГ, і відшкодування збитків.

Якщо розподільчий баланс не дає можливості визначити правонаступника ФГ, новостворені юридичні особи несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями ФГ перед його кредиторами.

13.6. Фермерське господарство може бути ліквідовано за рішенням:

13.6.1. вищого органу управління фермерського господарства;

– При припиненні права на земельну ділянку, наданій для ведення фермерського господарства, відповідно до законодавства про охорону і використання земель, а також у разі, якщо у складі фермерського господарства не залишилося жодного члена (засновника) фермерського господарства і спадкоємець (спадкоємці) відсутній або відмовляється від подальшого ведення фермерського господарства, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами;

–  Порушення термінів та порядку формування розміру статутного фонду;

– Нездійснення передбаченої установчими документами підприємницької діяльності протягом 6 місяців поспіль і ненадання ФГ податковому органу повідомлень про причини нездійснення такої діяльності.

Ліквідація Фермерського Господарства:

– Тягне за собою припинення його діяльності без переходу прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб, якщо інше не передбачено законодавчими актами;

– Включає в себе прийняття в установленому порядку засновниками (членами), або судом рішень про ліквідацію ФГ і виключення його з Єдиного державного реєстру.

13.8. Спори про ліквідацію фермерського господарства вирішуються в господарському суді.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

14.1. Зміни та доповнення до Статуту Фермерського Господарства вносяться Засновниками ФГ одноголосно і набувають чинності після державної реєстрації в установленому законом порядку. Всі зміни та доповнення, що вносяться до Статуту ФГ, є його невід’ємною частиною, або викладаються у новій редакції

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

 

____________________________

____________________________

­­­­­­­­­­­____________________________

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *