Хто та на яких умовах може працювати у фермерському господарстві


трудові відносиниВ даній публікації ми спробуємо визначитися,  кого ж та на яких умовах можна  залучати до роботи у фермерському господарстві.

Отже, законодавством передбачено можливість використання трьох категорій працюючих у такому господарстві:

–         засновники та члени фермерського господарства;

–         наймані працівники, що працюють за трудовим договором;

–      особи, що працюють на основі цивільно-правових договорів ( тобто виконують певні роботи чи надають послуги).

Особливий правовий статус мають працюючі у господарстві фермери. Такі фізичні особи не є найманими працівниками, оскільки вони є власниками майна й господарями свого виробництва. При цьому їх трудова діяльність ґрунтується на членстві у фермерському господарстві. Вони самі для себе встановлюють правила трудової участі в роботі господарства, прописуючи їх у статуті фермерського господарства. Там же прописується процес виплати винагороди за їх трудову діяльність та розподіл між ними відповідних функцій.  Звісно, у статуті можна передбачити, що відповідні питаня буде врегульовано окремими документами – положеннями, які будуть  затверджені на загальних зборах членів фермерського гоподарства.

Що стосується оплати праці то її члени фермерського господарства отримують внаслідок розподілу натуральних та грошових доходів господарства,  розмір оплати праці встановлюється за домовленістю. Крім того члени господарства можуть використати її на розширення виробництва, або розподілити отримані прибутки повністю або частково, пропорційно вкладеній праці кожного члена.

Як і будь-яке інше підприємство, фермерське господарство може залучати до виконання будь-яких робіт фізичних осіб на підставі трудового договору.

Трудовий договір – це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

За умови укладення трудового договору з фізичною особою остання стабільно виконує певні робочі функції, передбачені її посадою.

Зверніть увагу  –  ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство» прямо забороняє укладати трудовий договір із членами фермерського господарства.

Оскільки однією з особливостей фермерського господарства є сезонність сільськогосподарського виробництва, природно, що найчастіше працівників наймають на сезонні та тимчасові роботи. Реалізують це шляхом укладання строкових трудових договорів. Про особливості укладання та розірвання строкових трудових договорів читайте в статті «Особливості укладання та розірвання строкових трудових договорів».

А от із бухгалтером та іншими співробітниками, робота яких не пов’язана з сезонністю роботи господарства, укладають безстрокові трудові договори. Про особливості прийняття на роботу таких працівників ви можете прочитати в статті «Облік кадрів у фермерському господарстві».

В разі укладення з фізичною особою цивільно-правового договору, господарство цікавить отриманий від виконавця результат, який воно, власне, й оплатить (зазвичай наприкінці виконання договору, часом – поетапно, але в будь-якому разі не чітко за календарем, як це робить роботодавець, виплачуючи заробітну плату своєму співробітникові).

До речі, підряд та послуги – зовсім не одне й те ж.

Договір підряду – це угода, за якою одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір про надання послуг – це угода, за якою одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо іншого не встановлено договором.

Так, характерними ознаками послуг будуть:

–         відсутність результату майнового характеру;

–         невіддільність від джерела чи отримувача;

–         синхронність надання та отримання, неможливість зберегти, уживаність послуги під час її надання.

У свою чергу, предметом підрядних відносин можуть бути як річ, так і обробка, переробка, ремонт уже існуючої.

Таким чином, одноразовий ремонт трактора  – це робота (підряд). Адже транспортний засіб змінює свій фізичний стан, і ця зміна зберігається навіть після завершення роботи.

А от бухгалтерський супровід роботи господарства – уже послуга, якщо її виконає не штатний працівник. А підготовлена звітність – це результат наданої послуги. Самі ж послуги невіддільні від джерела й отримувача: їх надав бухгалтер і на момент подання декларації до податкової вони вже спожиті.

Отже, говорячи про підряд, отримаємо, як правило, у підсумку конкретний кінцевий результат, виражений у певній матеріальній формі, а у випадку з послугою замовник отримає від виконавця не сам результат, тобто річ чи майно, а певні дії, адже результат від надання послуг часто просто не має матеріальної форми.

Основні відмінності між працею фермерів та фізичних осіб, що працюють у фермерському господарстві на умовах трудових чи цивільно-правових договорів (надалі – ЦПД) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Характе

ристика

Фермери, що працюють у господарстві

Фізособи, що працюють на умовах трудового договору

Фізособи, що виконують роботи та надають послуги на умовах ЦПД

Нормативно-правовий акт (пункт, стаття), що визначає підстави виникнення правовідносин

Ст.27 Закону України «Про фермерське господарство»

Ст. 21 КЗпП

Ст. 837 та 901 Цивільного кодексу України

Мета правовідносин

Реалізувати бажання громадян виробляти товарну сільгосппродукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства

Урегулювати процес трудової діяльності, його організацію

Одержати конкретний матеріальний результат, послугу

Документальне оформлення правовідносин

- заява про вступ (вихід) до членів господарства;

- статут господарства

- заява про прийняття на роботу та про звільнення;

- трудовий договір або трудовий контракт;

- наказ про прийняття (звільнення) на роботу;

- трудова книжка із записом роботодавця про прийняття на роботу (звільнення).

-          договір підряду або договір надання послуг

Документи, у яких обумовлюють права й обов’язки

Статут господарства

- трудовий договір;

- колективний договір(і додатки до нього у вигляді правил внутрішнього  трудового розпорядку, положень про оплату праці та преміювання тощо);

- посадова інструкція працівника.

Договір підряду або договір про надання послуг

Тривалість правовідносин

Безстрокові

Безстрокові або строкові

Строк установлюють у договорі підряду або надання послуг

Строк випробування

Не передбачено

Можливий для працівників (для працівників, щодо яких КЗпП дозволяє випробний строк)

Не передбачено

Назва виплачуваного доходу

Винагорода

Заробітна плата

Винагорода

Порядок визначення розміру виплачуваного доходу

Встановлюють у статуті господарства

Суворо визначений законодавством( в основі організації оплати праці лежить тарифна система оплати праці)

За погодженням сторін

Ведення трудової книжки

Не ведуть

Ведуть на всіх працівників, які працюють у роботодавця понад 5 днів

Не ведуть

Строки проведення виплат

Встановлюють у статуті господарства

Встановлюють колективним договором або нормативним актом роботодавця, але обов’язково виплачують регулярно не рідше ніж два рази на місяць у робочі дні через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюють виплату

Встановлюють договором

Режим робочого часу

Встановлюють у статуті господарства

Встановлює роботодавець у правилах внутрішнього трудового розпорядку в рамках, визначених КЗпП

Підрядник та виконавець послуг регулюють самостійно( за винятком тих випадків, коли договір передбачає надання послуги в суворо відведений час)

 

Крім того, існують також відмінності в оподаткуванні винагороди (дана тема буде висвітлена в окремих публікаціях), у трудових та соціальних гарантіях, що отримують фермери, особи, що працюють на основі трудових договорів та на умовах цивільно-правових договорів. Продемонструємо їх в таблиці 2.

Таблиця 2

Характе

ристика

Фермери, що

 працюють у господарстві

Фізособи,що

 працюють на

умовах

трудового

договору

Фізособи, що виконують

роботи та

надають

послуги

на умовах

ЦПД

Гарантії, встановлені трудовим та податковим законодавством

Щорічна

відпустка

Може бути

встановлено положеннями

 статуту

Не менше 24-х

календарних

днів на рік

Немає

Інші види

відпусток, передбачені трудовим законодавством

Може бути

встановлено положеннями

 статуту

Тривалість залежить

від виду відпусток, категорії працівників

, які на неї

претендують тощо

Немає

Відпустка у

зв’язку з

вагітністю та пологами

Є лише у разі добровільної

участі у загальнообо

в’язковому

страхуванні

та за умови

сплати

обов’язкових

внесків

Така відпустка в загальному порядку триває 126

календарних днів

Немає

Відпустка по

догляду за

дитиною

до 3-х років

Є лише у разі добровільної

участі у

загальнообо

в’язковому

страхуванні

та за умови

сплати

обов’язкових

внесків

Надає

роботодавець

Немає

Витрати на відрядження

Відшкодовуються

у межах

установлених

законодавством

норм

Відшкодовуються

у межах

установлених законодавством

норм

Немає

Соціальні гарантії

Чи є право на виплати з Фонду соціального страхування у зв’язку з

тимчасовою

втратою працездатності

Є лише у разі добровільно

ї участі фізособи

у загальнообо

в’язковому соцстрахуванні від непрацездатності

Право з’являється автоматично з того моменту, як особа отримає статус найманого

працівника

Є лише у разі добровільної

участі фізособи

у загальнообо

в’язковому соцстрахуванні

від

непрацездатності

Чи є право на виплати з Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань

Є лише у разі добровільної

участі фізособи

у загальнообо

в’язковому соцстрахуванні

від нещасних

випадків

Право з’являється автоматично з того моменту, як особа отримає статус найманого

працівника

Є лише у разі добровільної

участі фізособи

у загальнообо

в’язковому соцстрахуванні

від нещасних випадків

Страховий

стаж із

пенсійного страхування

Є лише у разі добровільної

участі фізособи

у загальнооб

ов’язковому державному пенсійному страхуванні

Період роботи

потрапляє до

страхового стаж

у за умови

щомісячної сплати внесків із доходу

в сумі, що

не менша за

мінімальний

страховий внесок

Період

виконання

робіт,

надання

послуг

Дякуємо за перегляд даної статті.Отже, у фермерському господарстві можуть працювати не лише фермери, а й сторонні фізичні особи. «Трудовий» режим фермерів, оплату їх праці тощо оговорюють у статуті господарства. Сторонні ж фізособи можуть трудитися у фермерському господарстві згідно з укладеними з ними трудовими чи цивільно-правовими договорами. В останніх обумовлюють умови праці (виконання робіт та надання послуг) фізичних осіб, тривалість правовідносин, строки проведення виплат.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *