Колективний договір ЗРАЗОК


Зареєстровано:                                           Схвалено загальними 

                                                                                                                                                                                             зборами трудового колективу

Виконком міської Ради                               

реєстраційний номер_______               Протокол № ________                                                                                     

від “_____”__________200__ р.             від “___”_________200__р.

 

Міський голова        ___________

 

 

 Колективний    договір

 

між власником і колективом робітників

ФГ «_________» на 20__ рр.

 

м.__________

 

 

Загальні положення.

 

 1. Мета укладення колективного договору.

 

       Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і власника з питань, що є предметом цього договору.

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, Закону України “Про колективні договори і угоди”, інших актів законодавства, генеральної, галузевої і регіональної угод.

Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективної роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 

2. Сторони договору та їх повноваження.

 

2.1. Договір укладено між керівництвом ФГ «________»  в особі голови фермерського господарства ______________з однієї сторони (далі – сторона власника), і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації ФГ «_____________» від імені трудового колективу, з іншої сторони (далі – профспілкова сторона).

2.2. Власник підтверджує, що він  має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони власника, визначених цим договором.

2.3. Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним законодавством та Статутом профспілок, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань профспілкової сторони, визначених цих договором.

2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін галузевої угоди, укладеної на 20__ рік, і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і приминрних процедур відповідно до законодавства.

 

 1. 3.      Сфера дії договору.

 

3.1.            Положення договору поширюються на всіх найманих працівників підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілок.

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників підприємства; на працівників, звільнених з ініціативи власника (у зв’язку із змінами організації або форми власності підприємства) до моменту їх працевлаштування.

Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

3.2.     Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.

3.3.     Невід’ємною частиною договору є додатки до нього.

 

 

 1. 4.      Термін дії колективного договору та набуття їм чинності.

 

4.1.     Договір укладено на 20__ рр., він набирає чинності з «__» _________ 20__ року і діє до укладення нового договору.

4.2.     Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення календарного року.

 

 1. 5.      Порядок внесення змін та доповнень до договору.

 

        В колективному договорі передбачені переважно додаткові, порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії та соціально-побутові пільги.

Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і, в обов’язковому порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, газузевої, регіональної) з питань, що є передметом договору.

Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що розглядаються у 7 денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

 

 1. 6.      Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників підприємства.

 

           Роботодавець зобов’язується в 2-х денний термін після підписання (або реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості 4-х примірників, ознайомлення з ним всіх працівників, а також щойно прийнятих працівників під час укладення з ними трудового договору.

 

РОЗДІЛ   І

Виробничо-економічна діяльність та розвиток підприємства.

Сторона власника зобов’язується:

1. Проводити маркетингові дослідження щодо вивчення кон’юнктури ринку, складати на їх основі виробничі плани та своєчасно доводити їх до структурних підрозділів.

Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

 1. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідних для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці та отримання запланованого прибутку.
 2. Надавати послуги платоспроможним споживачам з гарантією її оплати.
 3. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння виробництва, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.
 4. Знизити, порівняно з попереднім роком, питому вагу виробничих втрат у валових витратах товарної продукції.
 5. Розробити, за участю профспілкової сторони стратегію підвищення ефективності виробництва та соціально-економічного розвитку підприємства.
 6. Розробити за участю профспілкової сторони та запровадити систему матеріального і морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, якості послуг, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів.
 7. Інформувати щоквартально трудовий колектив про результати фінансово-господарської діяльності підприємства та перспективи його розвитку. Регулярно надавати профспілковій стороні наявну інформацію та документи з цих питань.
 8. Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні підприємством. Організувати збір та розгляд пропозицій працівників з питань поліпшення роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат. Інформувати профспілкову сторону та працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.
 9. Забезпечити умови для розвитку технічної творчості працівників та впровадження раціоналізаторських пропозицій.
 10. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової сторони у засіданнях керівних органів підприємства (виробничі наради, збори акціонерів, засідання органів управління товариством тощо), завчасно інформувати його про дату та порядок денний таких засідань.
 11. Брати участь в заходах профспілкової сторони щодо захисту трудових і соціально-економічних прав працівників на її запрошення.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Сприяти зміцненню трудової і технологічної дисципліни в колективах структурних підрозділів підприємства, збільшенню прибутку, підвищення продуктивності праці.
 2. Проводити роботу з найманими працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна підприємства.
 3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до сторони власника й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.
 4. Запрошувати повноважного представника сторони власників на засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

 

РОЗДІЛ  П

Гарантії працівникам у разі зміни організації виробництва, форми власності, банкрутства.

 

Сторона власника зобов’язується:

 1. Завчасно інформувати профспілкову сторону у випадках: реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної підготовки, приватизації, передачі об’єктів у комунальну власність, зміни власника, перепрофілювання, санації, загрози банкрутства (порушення справи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, ліквідації підприємства з наданням інформації про заплановані власником заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини і строки таких звільнень, кількість та категорії працівників, яких це може стосуватися.

Проводити не пізніше ніж за три місяці до прийняття відповідного рішення консультації з профспілковою стороною про заходи щодо запобігання, зменшення або пом’якшення негативних соціальних наслідків цих процесів, розглядати та впроваджувати пропозиції профспілкової сторони з цих питань.

 1. Приймати рішення про створення об’єднань підприємств, виходу структурних підрозділів і самостійних підприємств зі складу об’єднань та їх ліквідації за участю трудового колективу.
 2. Забезпечити визначення у Статуті підприємства (або внести відповідні зміни до Статуту):

–          умов реорганізації та припинення діяльності підприємства;

–          компетенцію та повноваження трудового колективу і його виборних органів;

–          органу, який має право представляти інтереси трудового колективу – профспілковий комітет;

–          органу чи особи, уповноваженої власником на ведення колективних переговорів і укладення колективного договору.

Інформувати профспілкову сторону у разі внесення змін до Статуту з цих питань.

 1. Забезпечити участь представника профспілкової сторони у роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді, наглядовій раді) з правом дорадчого голосу.
 2. Забезпечити у разі прийняття відповідних рішень, участь представників профспілкової сторони у роботі комісії з: реструктуризації, корпоратизації, передприватизаційної підготовки підприємства, приватизації, передачі об’єктів у комунальну власність.
 3. Погоджувати з профспілковою стороною проект реструктуризації підприємства та  передбаченого майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, консервації, передачі в оренду.
 4. Погоджувати з профспілковою стороною пропозиції щодо передачі у комунальну власність: майна, закріпленого за підприємством, житлового фонду, об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства. Не допускати зміни форми власності, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціально-культурної сфери без згоди профспілкової сторони.
 5. Інформувати профспілкову сторону про умови договору купівлі-продажу об’єкту приватизації, включати до договору зобов’язання щодо:

–          збереження та раціонального використання робочих місць;

–          завершення будівництва житлових будинків;

–          утримання об’єктів соціально-побутового призначення;

–          створення безпечних і нешкідливих умов праці.

 1. Забезпечити,  у випадку проведення процедур банкрутства підприємства, участь у них повноважного представника профспілкової сторони з правом дорадчого голосу.
 2. Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку із зміною організації або форми власності, банкрутством підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам.
 3. Забезпечити у випадку ліквідації, банкрутства підприємства:

–          першочергову виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута;

–          задоволення вимог, що виникли із зобов’язань перед працівниками підприємства, зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів;

–          задоволення вимог щодо сплати зборів (обов’язкових платежів) до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

–          задоволення вимог щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства.

Сторони зобов’язуються:

 1. Надавати інформацію та необхідні консультації працівникам підприємства щодо передбачених законодавством можливостей їх участі в приватизації.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Представляти права та інтереси працівників у  відносинах з власником щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації або форми власності, банкрутства.
 2. Брати участь у роботі комісій з: передприватизаційної підготовки підприємства, реструктуризації, передачі об’єктів у комунальну власність.
 3. Розглядати проект реструктуризації підприємства.
 4. Представляти інтереси працівників підприємства в комітеті кредиторів та у випадку проведення процедур банкрутства з правом дорадчого голосу.

 

РОЗДІЛ   Ш.

Забезпечення продуктивної зайнятості.

 

Сторона власника зобов’язується:

 1. Разом з профспілковою стороною скласти та узгодити заходи Програми соціально-економічного розвитку підприємства на 20__ рік, спрямовані на забезпечення продуктивної зайнятості працівників підприємства та забезпечити їх виконання.
 2. 2.      Не допускати масових звільнень працівників протягом року понад 5% загальної чисельності працюючих на підприємстві.
 3. 3.      У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства через неминучі вивільнення працівників з ініціативи сторони власника, проводити їх лише за умови письмового повідомлення профспілкової сторони, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звліьнень, про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

Проводити консультації з профспілковою стороною стосовно визначення та затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки.

Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони про перенесення термінів, тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

 1. Виділяти кошти на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів.

У разі проведення за рахунок коштів підприємства професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва, зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на підприємстві працівника за набутою з ініціативи власника новою професією.

 1. Під час  вивільнення працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантії окремим категоріям працівників.

Попереджувати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва, праці пропонувати працівникові іншу роботу на підприємстві.

Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на інших підприємтствах міста.

Додаткові, порівняно з законодавством, категорії працівників, яким надається переважне право на залишення на роботі при проведенні звільнень за ініціативою власника:

–          працівники, які втратили працездатність внаслідок виробничої травми та профзахворювання на підприємстві.

 1. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень, вільний від роботи, з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування.
 2. 7.      Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівником, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.
 3. 8.      Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з підприємства за скороченням штату, право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
 4. 9.      Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на підприємстві та, якщо передбачаються масові вивільнення працівників.
 5. 10.  Надавати працівникам підприємства безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення  власником вимог законодавства про працю та зайнятість.

 1. Проводити спільно з власником консультації з питань масових вивільнень працівників та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів та пом’якшення наслідків таких вивільнень. Вносити пропозициї про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.
 2. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.
 3. В разі відсутності замовлень на виконання будівельно-монтажних робіт та надання послуг, а також відсутності коштів на придбання пально-мастильних матеріалів, правлінню (за погодженням з профспілковим комітетом) застосовувати:

а) неповний робочий день або неповний  робочий тиждень на певний період або без обмеження строком, при цьому оплату праці проводити пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку;

б) встановлювати поточні графіки виходу на роботу згідно виробничого завантаження працівників.

 

РОЗДІЛ   ІУ.

Оплата праці.

Сторони домовились про наступне:

     У сфері форм та систем оплати праці:

 1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам підприємства за такими формами та системами оплати праці:

–          відрядна;

–          погодинна.

Здійснювати оплату праці на основі тарифної системи:

–          погодинних тарифних ставок;

–          відрядних розцінок;

–          місячних посадових окладів для керівників, фахівців і технічних службовців, а також для окремих висококваліфікованих робітників.

 1. Спільно розглядати питання перегляду фонду оплати праці підприємства з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і надбавок, інших гарантійних і компенсаційних  виплат, у разі зростання обсягів виробництва (робіт, послуг), продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

При введенні нових тарифних ставок (окладів) вживати заходів до удосконалення чинних норм праці,  нормативів праці, систем матеріального заохочення з метою доведення частки основної заробітної плати у середній заробітній платі працівників підприємства до 80%.

 1. Вживати заходів щодо удосконалення структури витрат на виробництво та збільшення в ній питомої ваги фонду оплати праці.
 2. Запроваджувати нові або змінювати діючі на підприємстві умови оплати праці, преміювання за погодженням з профспілковою стороною і повідомляти про це працівників не пізніше, як за два місяці до їх впровадження або зміни.

Сторона власника зобов’язується:

     У сфері тарифної системи, мінімальної заробітної плати:

 1. Встановити мінімальну тарифну ставку (оклад) для робітників, які виконують просту некваліфіковану роботу у розмірі не менш, як 120% законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням доплат і надбавок згідно норм законодавства у разі відпрацювання повної місячної норми робочого часу та виконання виробничих завдань (норм праці).
 2. Встановити міжрозрядні коефіцієнти тарифних ставок згідно додатку № 1.

Встановити, що міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців підприємства встановлює голова господарства відповідно до посади і кваліфікації працівника у межах, затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

 1. Проводити своєчасно індексацію та коригування заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін та зміни тарифних ставок і посадових окладів згідно чинного законодавства.

У сфері доплат і надбавок до тарифних ставок та посадових окладів:

 1. Виплачувати доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів працівників згідно з додатком № 2.

У сфері матеріального заохочення за результати праці:

 1. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників:

–          за підсумками роботи в звітному періоді;

–          за виконання і перевиконання виробничих завдань;

–          за підвищення продуктивності праці та виробітку;

–          за економію матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;

–          за освоєння нової техніки та технології;

–          за виконання важливих та сосбливо важливих завдань;

–          премії до ювілейних і пам”ятних дат.

 1. Здійснювати виплату матеріальної ( зарплатної ) допомоги:

–          на оздоровлення працівників;

–          у зв”язку із екологічним становищем;

–          до ювілейних та пам”ятних дат.

У сфері строків виплати заробітної плати.

 1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.
 2. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс – 25, остаточну виплату –11 числа. Виплачувати заробітну плату на передодні у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем. Видавати працівникам, не пізніше дня остаточної виплати заробітної плати, розрахункові листки з відомостями про суми нарахованої, утриманої та належної до виплати заробітної плати.
 3. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки.

У сфері гарантій оплати праці:

 1. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку.
 2. Оплачувати роботу погодинних робітників та службовців при виконанні робіт різної кваліфікації за роботою вищої кваліфікації.

Оплачувати роботу робітників-відрядників за розцінками, встановленими для роботи, яка ними виконується.

 1. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством.
 2. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку не з вини працівника за фактично виконану роботу, із дотриманням умов, визначених законодавством.
 3. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі двох  третин тарифнної ставки встановленого йому розряду, з моменту, коли працівник попередив свого керівника про початок простою.

У сфері нормування праці:

 1. Переглядати чинні та запроваджувати за  погодженням з профспілковою стороною нові форми праці (виробітку) за результатами проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше, ніж за 2  місяці до такого запровадження чи змін.

 1. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів працівникам згідно ЄТКД робіт і професій.

Встановлювати кваліфікаційні розряди за результатами кваліфікаційних іспитів та надавати роботу працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.

У сфері заборгованості з заробітної плати.

 1. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
 2. Погашення заборгованості проводити згідно графіка, узгодженого з профспілковою стороною.
 3. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством, втрати частки заробітної плати у зв’язку із порушенням строку її виплати.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства з питань оплати праці та своєчасною виплатою заробітної плати
 2. Контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити обгрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, компенсацій, доплат і надбавок, надання допомоги працівникам.
 3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці.
 4. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав вирахувань з неї.

Додатки до розділу “Оплата праці”.

Додаток № 1.

Міжрозрядні коефіцієнти тарифних ставок.

а)  для робітників:

Розряди

І

П

Ш

ІУ

У

УІ

Міжрозрядні коефіцієнти

1,0

1,03

1,16

1,27

1,42

1,65

 б) для водіїв вантажних автомобілів:

Ванта

жність авто

мобілів

І група

ІІ група

ІІІ група

Бортові авто

мобілі та авто

мобілі-фургони загаль

ного призна

чення

Коефіцієнт співвіднош. до мінім. розміру годинної ставки  робітника  І розряду

Спеціа

лізовані

і неспе

ціаліз. автомобілі:

- самоскиди;

- цистерни;

- фургони;

-контей

неровоз

-техніч.

допомога

-автокрани;

- авто

навантаж.

 та інші, сідельні

 тягачі з причеп.

Коефіцієнт співвіднош. до мінім. розміру годинної ставки  робітника  І розряду

Авто

мобілі

по переве

зенню цементу, ядо

хімікатів, трупів, безвод

ного аміаку,

аміачн. селітри,

гниюч.

сміття, асеназа

ційних вантажів

Коефіцієнт співвіднош. до мінім. розміру годинної ставки  робітника  І розряду

До 1,5

1,18

1,20

1,32

Від 1,5 до 3

1,20

1,32

1,45

Від 3 до 5

1,32

1,45

1,59

Від 5 до 7

1,45

1,59

1,66

Від 7 до 10

1,59

1,66

1,77

Від 10 до 20

1,66

1,77

1,91

в) для водіїв легкових автомобілів (у тому числі спеціальних):

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна (у літрах)

Коефіцієнт співвідношення до мінімального розміру годинної ставки робітника

І розрядку

Особливо малий

до 1,8

1,31

Середній

від 1,8 до 3,5

1,36

Великий

понад 3,5

1,41

Примітка:Тарифні ставки машиністів автокранів, водіїв автомобілів,

переобладнаних для перевезення людей, водіїв бурових установок

на базі автомобілів, встановлюються на один пункт вище за

вантажність базового автомобіля.

Тарифні ставки водіїв автомобілів з причепами підвищуються на 20 відсотків

Додаток № 2.

Перелік

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників підприємства.

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику не обмежуються максимальними розмірами і визначаються наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників.

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника

За інтенсивність праці

За підсумками звітного періоду

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб). Конкретний розмір доплат визначається залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру. Ланковим (якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб) встановлюється доплата в розмірі до 50% відповідної доплати бригадиру.

Надбавки:

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

Ш розряд – 12%

ІУ розряд – 16%

У розряд   – 20%

УІ розряд – 24%

За високі досягнення у праці

до 50% посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50% посадового окладу

Доплати:

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи)

20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час

За роботу в нічний час

30% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в цей час.

 

РОЗДІЛ У.

Трудові відносини, режим праці та відпочинку.

 

Сторона власника зобов’язується:

 1. Укладати трудові відносини з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на підприємство.

Застосовувати контракту форму при прийнятті на роботу тільки у випадках, визначених законами України, на вимогу профспілкової сторони надавати інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

 1. Спільно з профспілковою стороною розробляти Правила внутрішнього трудового розпорядку  підприємства, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах колективу, розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.
 2. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та кваліфікації. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), посадовою інструкцією.
 3. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.
 4. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни підпорядкованості чи власника підприємства, його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), крім визначених законодавством випадків, а також випадків скорочення чисельності або штату працівників.

Здійснювати звільнення за скороченням чисельності або штату працівників, лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, та за  попередньою згодою профспілкового комітету.

Надавати профспілковій стороні  обгрунтоване письмове подання про розірвання трудового договору з працівником.

Не допускати звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім випадку ліквідації підприємства).

Не допускати звільнення працівників у разі зміни форми власності підприємства з ініціативи власника протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності.

 1. Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та з двома вихідними днями – субота і неділя, та скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових днів.
 2. Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви дня відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи (змінності), затвердженими власником за узгодженням з профспілковою стороною, з урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи структурних підрозділів із розрахунку нормальної тривалості робочого дня (тижня).

Встановити додаткові оплачувані перерви, що включаються до робочого часу для працівників, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалювальних приміщеннях – для обігрівання і відпочинку.

 1. Визначити спільно з профспілковою стороною перелік робіт, на яких допускається поділ робочого дня на частини.
 2. Встановити скорочену тривалість робочого часу для категорій працівників, визначених законодавством.
 3. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій або окремих  працівників, повідомляти працівників, про такі зміни за два місяці до їх впровадження.

Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або робочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов відпочинку працівників приймати за узгодженням з профспілковою стороною не пізніше, ніж за два тижні до їх перенесення.

 1. За наявності можливості дозволяти працівникам під час простою, з незалежних від них причин, відлучатися з робочого місця на узгоджений з керівником структурного підрозділу час.
 2.  Дотримуватись чинного законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та вихідні дні.
 3. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.
 4. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу профспілкової сторони та з її оплатою і компенсацією відповідно до чинного законодавства. Повідомляти працівників про такі роботи не менш, як за добу до їх початку.
 5. Встановлювати працівникам щорічну основну оплачувану відпустку згідно закону “Про відпустки”.

Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною та доводити його до відома працівників.

При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Надавати подружжям, які працюють на підприємстві, право на щорічну відпустку в один і той самий період.

 1. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час, у випадках передбачених законодавством, а також наступним категоріям працівників:

–          інвалідам;

–          учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

–          жінкам перед відпусткою по вагітності і пологам; особам у віці до 18 років;

–          при наявності санаторно-курортної путівки.

 1. Робітникам підприємства, які приймали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС надавати додатково відпустку 16 календарних днів і інші пільги у відповдіності з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 2. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.
 3. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, передбачених законодавством.
 4. Надавати додаткові відпустки за умови праці працівникам, зайнятих на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я  шкідливих виробничих факторів, відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290, в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 3).
 5. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних, геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290, в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах (додаток № 2).
 6. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам підприємства, які навчаються без відриву від виробництва в учбових закладах з вечірньою формою навчання, надавати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

 1. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.
 2. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік.
 3. Надавати додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений термін згідно чинного законодавства.

 

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та виробничої дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та функціональних обов’язків.
 2. Здійснювати контроль за виконанням  зобов’язань цього розділу, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, дотримання режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників.
 3. Розглядати обгрунтоване письмово подання сторони власника про розірвання трудового договору працівником, який є членом профспілки, що діє на підприємстві, у випадках, передбачених законодавством.

Повідомляти  сторону власника про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після прийняття.

 1. Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у відносинах з власником, судових органах.

  

Додатки до розділу

“Трудові відносини, режим праці та відпочинку”.

 

Додаток № 1.

Перелік

 професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

 

№ з/п

Назва професій та посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

1.

2.

3.

Додаток № 2.

Перелік

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких

пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним

навантаженням або виконуються в особливих природних географічних

і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

 

№ з/п

Назва професій та посади

Тривалість додаткової відпустки в календарних днях

1.

 

Додаток № 3.

 

Перелік

робочих місць, посад, яким підтверджено право на пільги та компенсації,

а також на пільгове пенсійне забезпечення

 

№ з/п

Виробництво

Редакція по списках № 2

Професія

Код

1.

2.

3.

 

 

РОЗДІЛ УІ.

 

Умови та охорона праці.

          З метою створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві сторона власника зобов’язується:

 1. Розробити, за погодженням з профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних  заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (додаток № 1).

На реалізацію комплексних заходів виділяти необхідні кошти.

 1. Виконати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 20__ років.

Забезпечити протягом цього періоду стійкий температурний режим у виробничих приміщеннях згідно встановлених норм.

 1. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
 2. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно з розробленими, за участю профспілкової сторони графіком, та за її результатами вживати  заходів щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.
 3. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
 4. Безплатно забезпечувати працівників, які працюють на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами ( додаток 2 ).
 5. Забезпечити за рахунок коштів підприємства своєчасну заміну або ремонт спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до закінчення встановленого терміну їх використання з незалежних від працівника причин. Випадок пошкодження спецодягу або спецвзуття не з вини працівника, має бути оформлений документально – про це складається відповідний акт.
 6. Компенсувати протягом 30 днів витрати працівника, підтверджені документально (касовий або товарний чек); на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо внаслідок несвоєчасного забезпечення власником працівника, він був змушений придбати їх за власні кошти.
 7. Забезпечувати за рахунок коштів підприємства прання, хімчистку, обезжирення, поновлення і ремонт спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, утримання побутових приміщень відповідно до санітарних норм і правил гігієни.
 8. Забезпечувати безплатно працівників, які працюють на роботах із шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами (додаток № 3).
 9. Забезпечити на підприємстві належний питний режим.
 10. Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, видавати безплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин видавати безплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби (додаток № 4).
 11. За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного медичного огляду осіб віком до 21 року.

Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

 1. При своєчасному проходженні працівником періодичного медичного огляду, зберігати за ним середній заробіток на встановлений час проходження медогляду.

Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду.

 1. Організувати за рахунок коштів підприємства на прохання працівника або за своєю ініціативою позачерговий медичний огляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.
 2. Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводити, за їх згодою, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу у відповідності з медичним висновком.

Оплату праці у таких випадках проводити згідно чинного законодавства.

 1. Проводити систематичний аналіз стану  захворюваності і випадків тимчасової непрацездатності та вживати заходів до усунення причин захворювань.
 2. Забезпечити диспансерним лікарським наглядом працівників із хронічними захворюваннями, які тривало і часто хворіють, інвалідів та ветеранів праці.
 3. Забезпечувати належне утримання та комплектування медичних аптечок необхідними медикаментами.
 4. Створити комісію з питань охорони праці у  рівній кількості осіб від адміністрації і трудового колективу. Сприяти її роботі відповідно до Положення про неї.
 5. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів по кожному нещасному випадку.

 1. Створити для працівників, які отримали інвалідність на даному підприємстві, умови праці для подальшого виконання ними трудових обов’язків відповідно до медичних висновків або організувати їх перенавчання, перекваліфікацію чи надомну працю.
 2. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань.
 3. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов’язкового державного  соціального страхування працівників підприємства від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 4. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників профспілки та членів комісії з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час із збереженням заробітної плати для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці та розслідування нещасних випадків.
 5. Проводити за встановленими графіками навчання, інструктаж та перевірку один раз на рік знань з охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
 6. Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві за участю представників профспілкової сторони.
 7. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми (додатки № 5, 6).
 8. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми (додаток № 7, 8).

Не залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні.

 1. Розробити за участю профспілкової сторони Положення про систему стимулювання охорони  праці на підприємстві.

За подання профспілкової сторони, комісії з питань охорони праці, або керівника структурного підрозділу заохочувати ініціативних працівників, уповноважених трудового колективу з питань охорони праці, що відзначились у здійсненні заходів з підвищення небезпеки та покращення умов  праці, збільшенням розміру винагороди за загальні результати роботи за підсумками року на 10%.

Працівники підприємства зобов’язуються:

 1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.
 2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.
 3. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичні медичні огляди.
 4. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, дільниці, в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.
 5. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його  пошкодження чи знищення.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

 1. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити власнику відповідні подання.
 2. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в законодавстві з охорони праці.
 3. У разі загрози життю  або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.
 4. Здійснювати контроль за наданням пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і небезпечних умовах, відшкодуванням шкоди, заподіяної здоров’ю працівника.
 5. Брати участь:

–          в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань охорони праці на підприємстві;

–          в організації навчання працюючих з питань охорони праці;

–          в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

–          у проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити пропозиції щодо  поукращення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій;

–          у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних питаннях;

–          у проведенні перевірки знань посадових осіб з охорони праці.

 

Додатки до розділу “Умови та охорона праці”.

 

Додаток № 1.

Комплексні заходи

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

 

№ з/п

Найменування заходів

Один. виміру

Термін виконання

Відповідальний

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

 

 

Додаток № 2.

Перелік

професій і посад працівників, яким видається безплатно молоко.

 

№ з/п

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування продуктів харчування

Норма видачі

1. Електрогазозварник Молоко 0,5 л   в зміну

 

Примітка: Видається в дні фактичної роботи в шкідливих умовах праці не менш половини тривалості робочогодня.

 

 

 

Додаток № 3.

Перелік

професій і посад працівників, яким видається мило, миючі та знешкоджуючі засоби.

 

№ з/п

Назва виробництв, цехів, професій і посад

Найменування миючих та знешкоджуючих засобів

Норма видачі в місяць

1.

Всі робітники, які забезпечуються спецодягом

Мило або інші миючі засоби (для прання спецодягу)

За потребою
2.

Прибиральник службових приміщень

Миючі та знешкоджуючі засоби

За потребою

 

 

Примітка: Крім цього, мила має бути в достатній кількості біля умивальників для

миття рук по закінченні та протягом роботи. Так само біля умивальників

повинні бути рушники або повітряні осушники рук.

 

 

 

Додаток № 4

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами

праці, на яких забороняється використання праці жінок.

 

 1. Електрогазозварник
 2. ….

 

 

Додаток № 5

 

Граничні норми

підіймання і переміщення важких речей жінками.

Характер робіт

Гранично допустима вага вантажу, кг
Підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

10

Підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

7

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

–          з робочої поверхні

–          з підлоги

 

350

175

Примітка:  1. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки.

2. Під час переміщення вантажу на візках або у контейнерах докладене

зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола,

верстата тощо.

Додаток № 6.

Список

виробництв, професій та види робіт з важкими і шкідливими умовами

праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх.

 

1. Електрогазозварник

2. Охоронник

3. Водій

4. Тракторист

5. …..

 

 

                                                                                    Додаток №7.

 

Граничні норми

підіймання та переміщення вантажів підлітками під час

короткочасної та тривалої роботи.

 

Календарний вік, років (число повних років)

Граничні норми ваги вантажу (кг)

Короткочасна робота

Тривала робота

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

14

5

2,5

-

-

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

 

Примітка: 1. Короткочасна робота – 1-2 підняття та переміщення вантажу;

тривала – більше, ніж 2 підняття та переміщення вантажу протягом

1 год. робочого часу.

2. У вагу вантажу включається вага тари і упаковка.

 

РОЗДІЛ УП.

 

Соціальні пільги  та гарантії, соціальне страхування, забезпечення

житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,

організації оздоровлення і відпочинку працівників.

 

       Сторони домовились спільно формувати, розподіляти кошти на соціальні, культурно-масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей підприємства на:

 1. Видачу працівникам для оздоровлення путівок на лікування, відпочинок і до дитячих оздоровчих таборів з частковою оплатою за рахунок коштів підприємства.
 2. Надавати нецільову благодійну допомогу від власника за погодженням з профспілковим комітетом працівникам господарства :

–          на поховання;

–          до ювілейних дат;

–          на оздоровлення, харчування, медичне лікування;

–          у зв’язку з виходом працівника на пенсію, у тому числі на пільгових умовах;

–          з нагоди одруження ;

–          при народженні дитини;

–          багатодітним сім’ям та одиноким матерям;

–          сім’ям, що мають малолітню дитину;

–          інвалідам;

–          учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

–          працівникам, які постраждали внаслідок непередбачуваних обставин (стихійного лиха, покражі, пожежі тощо);

–          в інших випадках – при наявності акту обстеження житлових умов заявника..

 1. Надання безвідсоткових позик у таких випадках:

–          працівникам на будівництво або придбання житла;

–          довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення складної операції працівниу або його дитині;

–          навчання працівника або його дитини у вищих навчальних  та  середніх спеціальних навчальних закладах;

–          інші невідкладні справи.

 1. Виплачувати працівникові вихідну допомогу у разі припинення трудового договору згідно чинного законодавства.

Сторона власника зобов’язується:

 1. Створювати належні умови для діяльності комісії із соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.
 2. Щомісячно перераховувати кошти профспілковій стороні на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі _% від фонду оплати праці на підприємстві.
 3. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється оформлення пенсій, інвалідності,  отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
 4. Облаштувати (меблями, приборами розігріву тощо) та належним чином утримувати кімнати для відпочинку і харчування працівників.
 5. Надавати працівникам для побутових потреб на пільгових умовах автотранспорт, спеціальну техніку, інвентар тощо.
 6. Забезпечити працівників ділянками під огороди для вирощування  овочів з метою забезпечення продуктами харчування.
 7. Забезпечити належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей працівників (одягу, взуття) у роздягальнях.
 8. Здійснювати аналіз стану тимчасової непрацездатності та причин захворювань.

Вживати заходів до зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби.

Профспілкова сторона зобов’язується:

 1. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг і проведення культурно-масових заходів, доводити інформацію до членів трудового колективу.
 2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням  і похованням, своєчасним матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам за цим видом соціального страхування.

Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування.

 1. Проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками за рахунок коштів фонду соціального страхування.
 2. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників і їх дітей.
 3. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей.
 4. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

 

 

РОЗДІЛ УШ.

Гарантії діяльності профспілок.

 

     Сторона власника визнає профспілковий комітет повноважним представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, і погоджує з ним накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору.

Сторона власника зобов’язується:

 1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілок, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілок або перешкоджання їх здійсненню.
 2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення зборів працівників підприємства надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною.

Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях.

 1. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати у безготівковому порядку протягом 3-х банківських днів після виплати заробітної плати у будь-якій формі, на рахунок профспілкової організації членські внески.
 2. Перераховувати на утримання організації, якій підпорядковується профспілковий комітет – 15% від суми профвнесків щомісячно.
 3. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, для  виконання повноважень та громадських обов’язків в інтересах трудового колективу:

Якщо виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу пов’язане з виїздом у відрядження, то витрати, пов’язані з цим, здійснювати за рахунок коштів підприємства.

 1. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства та представникам профспілок вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.
 2. Поширювати на виборних працівників органів профспілок, які діють на підприємстві, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим договором.
 3. Розглядати вимоги і надання профспілковим органам щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.
 4. На вимогу профспілкової сторони надавати відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку підприємства.
 5. Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та культурно-масові заходи.
 6. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профспілкову сторону про плани та напрямки розвитку підприємства.
 7. Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення.

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ.

Заключні положення.

 

 

 1. Стронам забезпечити здійснення контролю за виконанням договору в узгодженому порядку.

Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до відома сторін договору.

 1. Надавати повноважним представникам сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням договору.
 2. Розглядати підсумки виконання колективного договору на загальних зборах двічі на рік:

–          за півріччя –    у липні – серпні поточного року;

–          за рік –    у лютому – березні наступного року.

 1. У разі виникнення спірних питань щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення.
 2. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 3. Необхідні зміни і доповнення в колективний договір на протязі його дії вносяться профспілковим комітетом і правлінням на спільному засіданні профкому і правління і оформлюються в додатках до колективного договору.
 4. Колектив довіряє підписати колективний договір:

–          від керівництва фермерського господарства «_____» – голові ФГ – ______________________

–          від профспілкової сторони – голові профспілкового комітету – ___________________________.

 1. Колективнй договір укладено в двох примірниках, що зберігаються у кожної із сторін і мають юридичну силу.

 

 

Голова ФГ «_______»:                                                  ___________________
Голова профкому ____________________

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *