Звільнення працівника фермерського господарства з ініціативи керівництва


звільнення працівника з ініціативи керівництваВ умовах, що склалися в нашій країні все частіше виникає ситуація, коли роботодавець в силу тих чи інших причин змушений звільняти найманих працівників. В даній публікації ми спробуємо розібратися як правильно звільнити працівника з ініціативи керівництва фермерським господарством та якими підставами при цьому керуватися.
Загальні підстави для звільнення робітника з ініціативи керівництва господарства перераховано у ст. 40 КЗпП України. Згідно з положеннями вище згаданої статті трудові договори, які укладено на невизначений строк та строкові трудові договори до закінчення строку їх дії можуть бути розірвані головою фермерського господарства за певних підстав.
Перша підстава. Звільнення в разі змін у організації виробництва та праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або ж перепрофілювання фермерського господарства та скорочення чисельності або штату його працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України).
Реорганізація господарства, при якій не відбувається скорочення чисельності чи штату працівників – це недостатня підстава для розірвання трудового договору з робітниками. Адже їх повинно забезпечити робочими місцями створене у процесі реорганізації господарство.
А от під час ліквідації штат працівників скорочується до “нульової відмітки”.
Отже, в будь-якому випадку дію трудового договору можна припинити на підставі п. 1 ст. 40 тільки при умові, що у господарстві відбувається скорочення чисельності або ж штату працівників або ж здійснюються зміни у складі робітників за посадами, спеціальністю та кваліфікацією чи професією.
Для довідки – скорочення чисельності працівників – це зменшення кількості працівників. А скорочення штату – це зменшення кількості посад, що передбачені штатним розкладом.
У першу чергу керівництво повинно прийняти обгрунтоване рішення про скорочення чисельності або ж штату робітників на основі об’єктивних причин: зменшення обсягів виробництва, і, як наслідок, зменшення кількості необхідного обслуговуючого персоналу господарства, тобто його працівників.
Прийняте рішення оформляється наказом чи розпорядженням по господарству.
При цьому голова фермерського господарства має право проводити перегрупування робітників в межах однорідних професій та переводити більш кваліфікованих робітників, посади яких скорочено (за їх згоди) на інші посади, звільнивши з цих посад менш кваліфікованих працівників.
Якщо працівник в такій ситуації відмовиться займати запропоновану йому посаду, керівництво має право його звільнити у зв’язку зі скороченням штату працівників.
Роботодавець повинен заздалегідь попередити робітника про майбутнє звільнення, ознайомивши його з наказом (під розписку) не пізніше ніж за два місяці до запланованого звільнення (ч. 2 ст. 49-2 КЗпП України).
Наступні після підписання такого наказу два місяці робітник повинен виконувати свої обов’язки. Тобто він повинен вчасно приходити на роботу та виконувати доручені йому завдання. Якщо працівник не виконує своїх обов”язків чи виконує їх неналежним чином у роботодавця з’являється право звільнити його за іншою підставою, яка передбачена чинним Кодексом законів про працю.
Крім того, голова фермерського господарства повинен повідомити центр зайнятості про майбутнє звільнення робітника та вказати при цьому його професію та спеціальність, кваліфікацію та розмір оплати праці.
Не забувайте, що при скороченні чисельності чи штату робітників потрібно враховувати переважне право працівників на залишення на роботі. У першу чергу залишають на на роботі працівників, які мають більш високу кваліфікацію та продуктивність праці. А при рівних умовах (стосовно кваліфікації) переважне право на залишення на роботі (згідно ст. 42 КЗпП України) надається:

– сімейним працівникам, якщо вони мають двох і більше утриманців;

– робітникам, у сім’ї яких немає інших робітників із самостійним заробіток;

– робітникам із тривалим безперервним стажем роботи у даному господарстві;

– працівникам, що навчаються у вищих та середніх навчальних закладах без відриву від виробництва;

– учасникам бойових дій та інвалідам війни ;

– авторам винаходів, корисних моделей та промислових зразків;

– працівникам, які отримали у даному господарстві трудове каліцтво або ж професійне захворювання;

– робітникам із числа колишніх військовослужбовців строкової служби та тим, які проходять альтернативну службу – на протязі двох років з дня звільнення зі служби;

– особам з числа депортованих із України – протягом п”яти років з дня повернення в Україну на постійне місце проживання.

Згідно ч. 1 ст. 43 КЗпП України звільнення робітника у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників можливе тільки за попередньої згоди профспілки господарства, якщо працівник являється її членом. Ця умова повинна виконуватися лише тоді, коли у фермерському господарстві є профспілка чи профспілковий представник. Якщо ж їх немає то звільнення відбувається за рішенням керівництва господарства (ст. 43-1 КЗпП України).
Не забувайте, що звільнити робітника у зв’язку із скороченням не можна у період його тимчасової непрацездатності та коли він знаходиться у відпустці (ч. 4 ст. 40 КЗпП).

Друга підстава. Звільнення в разі виявленої невідповідності робітника займаній посаді або ж виконуваній ним роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України).
Невідповідністю виконуваній роботі є нездатність робітника належним чином виконувати доручену йому роботу у результаті недостатньої кваліфікації або ж стану здоров’я. При умові, що у такій ситуації вини працівника немає і її не можна порівнювати із зумисним невиконанням трудових обов’язків. Крім того, керівництво фермерського господарства зобов’язане довести невідповідність робітника посаді або роботі, яку він виконує. Доказами можуть вважатися недоліки чи помилки у роботі, медичний висновок з констатацією стійкого зниження працездатності робітника, або ж з висновком про те, що дана робота протипоказана йому за станом здоров’я, або що виконання ним своїх трудових обов’язків може завдати шкоди оточуючим.
При цьому не може бути доказом відсутність диплома чи посвідчення про спеціальну освіту (якщо, звичайно, наявність такого диплома не є обов’язковою умовою виконання даної роботи). Адже є ряд посад, для яких закон вимагає спеціальної освіти чи спеціального рівня кваліфікації (наприклад, посада водія тощо.).
На підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України можуть бути також звільнені робітники, що за результатами атестації визнані такими, що не відповідають посаді.
Третя підстава. Звільнення у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, що покладені на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, я кщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП України).

Дана підстава є допустимою лише за певних умов:
1. порушення повинне стосуватися лише трудових обов’язків, що покладені на робітника трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку. Не можна звільняти робітника за порушення ним громадських обов’язків (наприклад, нез’явлення на збори).
2. невиконання або неналежне виконання робітником своїх обов’язків повинне носити систематичний характер. Систематичним є трудове правопорушення, яке вчинене робітником, який уже отримував протягом року дисциплінарне чи громадське стягнення.
3. невиконання трудових обов’язків повинне бути винним, тобто вчиненим без поважних причин навмисно або з необережності.
4. враховуються лише дисциплінарні та громадські стягнення, які накладаються трудовим колективом відповідно статуту та не беруться до уваги заходи громадського впливу, такі як обговорення порушення, та стягнення, що погашені за терміном давності.
5. дисциплінарне звільнення допускається лише на протязі місяця з моменту виявлення правопорушення.
Четверта підстава. Звільнення у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України).
Прогулом вважається відсутність робітника без поважних причин на своєму робочому місці як протягом усього робочого дня, так і більше 3 годин безперервно або ж сумарно протягом робочого дня.
Звільнення за прогул – це крайній захід дисциплінарного стягнення. Керівництво фермерського господарства має право та можливість застосувати до працівника інші заходи, в тому числі матеріального характеру.
П’ята підстава. Звільнення у разі нез’явлення на роботу працівника протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, що втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом чи професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення ним працездатності або встановлення інвалідності (п. 5 ст. 40 КЗпП України).
В разі якщо робітник не з’являється на робочому місці більше ніж 4 місяці підряд в результаті тимчасової непрацездатності керівництво господарства має право звільнити працівника (але лише в період хвороби працівника ). Якщо ж робітник уже приступив до виконання своїх безпосередніх обов’язків, то звільнення за цією підставою заборонено. В період хвороби не входить відпустка по вагітності та пологах і відпустка по догляду за дитиною.
Якщо працівник хворіє на туберкульоз, то місце роботи за ним зберігається на протязі 12 місяців. У випадку, якщо робітник отримав трудове каліцтво або ж професійне захворювання на даному підприємстві, місце роботи за ним зберігається на весь час відновлення його працездатності або ж встановлення йому інвалідності (незалежно від того, з чиєї вини сталося трудове каліцтво).
Шоста підстава. Звільнення у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України).
Звільнення за цією підставою можливе тоді, коли органи, які розглядають трудові спори, поновлюють на роботі робітника, якого було незаконно звільнено або переведено на іншу роботу.
В цій ситуації звільнення застосовується лише тоді, коли неможливо перевести робітника (з його згоди, звичайно) на іншу роботу, або ж коли робітник відмовився від такого переведення.
Сьома підстава. Звільнення у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП України).
В разі появи на роботі робітника в нетверезому стані, в стані наркотичного або ж токсичного сп’яніння керівництво господарства має повне право його звільнити. Але для цього потрібно мати підтвердження такого стану працівника: медичний висновок чи акт, складений представниками керівництва , свідчення свідків тощо.
Восьма підстава. Звільнення у разі вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна господарства, що встановлено вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8 ст. 40 КЗпП України).
Якщо розглядати факт розкрадання як підставу для звільнення, то він повинен мати такі характеристики:
– він має бути вчинений за місцем роботи робітника, тобто в господарстві, з яким робітник перебуває у трудових відносинах;
– факт розкрадання повинен бути встановленим вироком суду, який набрав законної чинності, або ж постановою органу, який має право накладати адміністративне стягнення або застосовувати заходи громадського впливу.
Звільнити працівника у зв’язку з розкраданням матеріальних цінностей за місцем роботи можна на протязі лише одного місяця починаючи з дня вступу в силу вироку, постанови чи рішення компетентного органу (не враховуючи часу перебування у відпустці та звільнення від роботи в результаті тимчасової непрацездатності).
Окрім загальних підстав для розірвання трудового договору законодавством про працю передбачено також додаткові підстави, які застосовуються лише до певних категорій робітників. Так, з керівними працівниками трудовий договір може бути розірвано при одноразовому грубому порушенні ними своїх трудових обов’язків (п. 1, п. 1-1 ст. 41 КЗпП України).
Ще однією з додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи керівництва є винна дія робітника, який безпосередньо обслуговує грошові чи товарні цінності, у випадку якщо ці дії дають вагомі підстави для втрати довір’я до нього з боку керівництва фермерського господарства (п. 2 ст. 41 КЗпП України).
До робітників, які можуть бути звільнені за цією підставою, відносять осіб, що займають посади або ж виконують роботи, які безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою та продажем, перевезенням грошових та товарних цінностей ( продавці, касири тощо).
В разі нестачі матеріальних цінностей такі працівники несуть повну матеріальну відповідальність на основі заключених з ними письмових договорів та спеціальних законів.
Слід пам’ятати про особливості дострокового розірвання трудових договорів з ініціативи роботодавця із сезонними працівниками (про це ви можете прочитати в статті «Особливості укладання трудових договорів на сезонні роботи у фермерському господарстві») та тимчасовими працівниками.

Так, із тимчасовими робітниками трудовий договір може бути розірвано з ініціативи керівництва фермерським господарством на підставах, що передбачені законодавством про працю, та таких у випадках:

— в разі припинення роботи у господарстві більш ніж на один тиждень з причин виробничого характеру,та при скороченні обсягів робіт в ньому;

—в разі неявки працівника на робочому місці на протязі більше двох тижнів поспіль в результаті тимчасової непрацездатності.

В тому випадку, коли працівник втратив працездатність в результаті трудового каліцтва чи професійного захворювання в даному господарстві, а також коли в законах обумовлено більший строк збереження місця роботи при певних захворюваннях, місце роботи зберігається за тимчасовим працівником до повного відновлення його працездатності або ж встановлення йому інвалідності (та не більше строків робіт, що вказані в договорі);

— в разі, коли робітник не виконує (без поважних причин) обов’язків, що покладені на нього трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Прочитати про особливості звільнення працівників «за власним бажанням» та за угодою сторін Ви зможете в наступних публікаціях:
«Звільнення працівників фермерського господарства за власним бажанням».

«Звільнення працівника фермерського господарства за угодою сторін».

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *